Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa boiska sportowego w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie, Gmina Płoty

Płoty: Budowa boiska sportowego w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie, Gmina Płoty
Numer ogłoszenia: 244220 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoty , Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3851415, faks 091 3851866.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ploty.pl , www.bip.ploty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie, Gmina Płoty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego obejmującego budowę boiska wielofunkcyjnego jest m.in.: a)budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26 x44 m (boisko do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki), z podbudową betonową pod boisko i opaską z kostki brukowej, nawierzchnia sportowa boiska poliuretanowa o grubości warstwy 13 mm, składająca się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej, b)budowę liniowego odwodnienia boiska odprowadzającego wodę opadową do kanalizacji deszczowej, c)budowę widowni (trybuny) zewnętrznej demontowanej z siedzeniami z tworzywa sztucznego - liczba siedzisk 60 szt., nawierzchnia widowni z płytek chodnikowych (51 m kw.), d) budowę słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi - 6 szt., e)budowę doprowadzającego do boiska chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, obrzeża betonowe 30 x 8 cm, f)budowę ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego z siatki na słupach stalowych obetonowanych o wysokości 4 m z dwoma wejściami, w tym jednym technicznym. Oferta powinna obejmować cały zakres zamówienia, opisanych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót oraz Dokumentacji Projektowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą wadium ofertowe w wysokości 15.000,00 PLN. Wadium ofertowe winno być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno mieć ważność o 10 dni dłuższą jak ważność oferty

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się na równych prawach Wykonawcy którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają być dostarczone przez Wykonawców znajduje się w pkt. 15 Instrukcji dla Wykonawców stanowiących tom I SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ploty.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 14:30, miejsce: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty Sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 124.94Kb) 2009-07-17 15:34:21 83
Tom_III_-_STWiORB_-_instal_elekryczne_i_oswietlenie_zewn (PDF, 2.36Mb) 2009-07-17 15:34:21 20
Tom_III_-_STWiORB_-_instal_sanitarne (PDF, 3.41Mb) 2009-07-17 15:34:21 23
Tom_III_-_STWiORB_-_ogolne (PDF, 2.66Mb) 2009-07-17 15:34:21 83
Tom_III_-_STWiORB_-_ogrodzenie_boiska_szkoly_w_Modlimowie (PDF, 145.19Kb) 2009-07-17 15:34:21 29
Tom_III_-_STWiORB_-_rob_ziemne_i_budowlane (PDF, 10.51Mb) 2009-07-17 15:34:21 31
Tom_I_-_Instrukcja_dla_Wykonawcow_-_boisko_Modlimowo (DOC, 490.00Kb) 2009-07-17 15:34:21 55
Tom_II_-_Ramowy_wzor_umowy_-_boisko_Modlimowo (DOC, 130.50Kb) 2009-07-17 15:34:21 30
Tom_IV_-_Przedmiar_robot_-_boisko,_oswietl_i_zagospod_terenu (PDF, 1.06Mb) 2009-07-17 15:34:21 46
Tom_IV_-_Przedmiar_robot_-_ogrodzenie_boiska_szkoly_w_Modlimowie (PDF, 72.85Kb) 2009-07-17 15:34:21 29
Tom_V_-_Decyzja_pozwolenia_na_budowe (PDF, 433.01Kb) 2009-07-17 15:34:21 119
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_Inwentaryzacja_powykonawcza_wykonanych_robot (JPG, 547.21Kb) 2009-07-17 15:34:21 25
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_PB_-_instalacje_elektryczne (PDF, 3.21Mb) 2009-07-17 15:34:21 25
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-PB_-_ogrodzenie_boiska (PDF, 836.37Kb) 2009-07-17 15:34:21 63
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_PB_-_zagospodarowanie_terenu (PDF, 5.05Mb) 2009-07-17 15:34:21 36
Tom_V_-_Dokumentacja_Projektowa_-_PB-_Zewn_instalacja_deszczowa (PDF, 2.89Mb) 2009-07-17 15:34:21 20

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 79.58Kb) 2009-08-12 15:00:41 44

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia (PDF, 85.94Kb) 2009-08-25 12:42:35 64

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
17 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
17 lip 2009, godz. 15:34

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
25 sie 2009, godz. 12:42