Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 26 października 2011r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 172 DJP, na działce nr 5/32 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, gm. Płoty"

Nr ROŚiD.6220.8.2011.BK

Płoty, dnia 26 października 2011r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 10 § 1, art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) oraz na podstawie art.3 ust.1 pkt. 11, art.33 ust.1, art.34 ust.1 i art.79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami)

zawiadamiam:

 1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.” Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 172 DJP, na działce nr 5/32 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, gm. Płoty”, którego Inwestorem jest Pan ..................................

 2. że dnia 23 maja 2011r. listopada 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana ...................................... o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.” Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 172 DJP, na działce nr 5/32 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, gm. Płoty”. W ramach tego postępowania administracyjnego wydano postanowienie Nr ROŚiD.6220.8.2011.BK z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia. W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko i w dniu 03.10.2011r. przedłożono go organowi właściwemu do wydania decyzji środowiskowej.

 3. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na chowie brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 172 DJP, na działce nr 5/32 w Bądkowie gm. Płoty. Planowana jest kontynuacja prowadzonej działalności polegającej na chowie brojlerów kurzych, w celu pozyskania surowca rzeźnego. W ciągu roku planowany jest tucz kurcząt w 6 cyklach produkcyjnych. Jednocześnie zasiedlane będą 2 poziomy użytkowe budynku. Przewidziane jest utrzymywanie zwierząt podłogowe, na ściółce, bez wybiegów. Pisklęta jednodniowe dostarczane będą z wyspecjalizowanych zakładów wylęgu drobiu. Długość cyklu produkcyjnego wyniesie ok. 36-45 dni. Po osiągnięciu oczekiwanej masy rzeźnej kurczęta ekspediowane będą do odbiorcy. Po każdym zakończeniu cyklu tuczu i usunięciu ptaków z pomieszczeń produkcyjnych przewidziana jest przerwa technologiczna przeznaczona na przygotowanie pomieszczeń produkcyjnych do ponownego zasiedlenia. Po usunięciu obornika wykonywane będzie czyszczenie pomieszczeń produkcyjnych i urządzeń technologicznych z resztek ściółki, paszy i pierza. Przewidziane jest rolnicze wykorzystanie obornika na gruntach inwestora lub przekazany do wykorzystania nawozowego rolnikom, hodowcom pieczarek, producentom kompostów.

 4. organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Płotów, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach.;

 5. niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa,Geodezji i Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Płotach ( pokój nr 21-22 w godzinach 9.00 – 15.00);

 6. stronom i zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

 7. uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450, z późn. zmianami) do Urzędu Miejskiego w Płotach przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

 8. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Płotów;

 9. nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

   

Burmistrz Płotów

Marian Maliński 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
26 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
26 paź 2011, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
16 gru 2021, godz. 08:21