Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.11.2015 r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA PŁOTÓW

z dnia 19 listopada 2015 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego


     Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami) i uchwały Nr XLII/385/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, zmienionej uchwałą Nr XLV/421/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r., w zakresie obejmującym działki ewidencyjne wymienione ww. uchwałami,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 listopada 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach adres : 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3-go Maja 1 w godzinach od 8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach adres: 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3-go Maja 1 o godz. 14:00.
  Projekt zmiany studium wyłożony do publicznego wglądu dostępny jest również
w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ploty.pl
   Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi.
       Uwagi należy składać do Burmistrza Płotów na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@ploty.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
19 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
19 lis 2015, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
19 lis 2015, godz. 08:33