Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu„Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 grudnia 2010r. do 28 stycznia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach adres: 72-310 Płoty Plac Konstytucji 3-go Maja 1 w godzinach od 8.00 do 15.00.

„Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty” sporządzono w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Płotach Nr XXV/255/2009  z dnia 6 lutego 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studiumrozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach Plac Konstytucji 3-ga Maja 1 o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Płoty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2011r.

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informacjęo opracowywaniu projektu „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty”, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującego zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Zapoznanie się z projektem „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów będzie możliwe w wyżej określonym miejscu i terminie, w którym będzie on wyłożony do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 30 ww. ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Płoty w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2011r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
30 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
30 lis 2010, godz. 07:45

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
30 lis 2010, godz. 07:46