Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Płot oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

 

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Płot oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) a także na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 199, poz. 1277 z zm.) oraz Rady Miejskiej w Płotach nr XIII/86/2015 z dnia 18 listopada 2015r., zmienionej uchwałą nr XXIV/169/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty” obejmującej tereny położone w części obrębów 0002 Płoty, 0014 Słudwia i 0022 Wyszogóra, gmina Płoty oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanej zmiany Studium, w związku przystąpieniem do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty” Rady Miejskiej w Płotach nr XIII/86/2015 z dnia 18 listopada 2015 r., zmienionej uchwałą nr XXIV/169/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Celem opracowania zmiany Studium jest stworzenie podstaw do rozwoju działalności gospodarczej (m.in. kopalni kruszywa naturalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dopuszczeniem rekreacyjno-wodnego kierunku rekultywacji) w części obrębów 0002 Płoty i 0014 Słudwia gmina Płoty oraz miejsc integracji społeczności lokalnej w części obrębów 0002 Płoty i 0022 Wyszogóra gmina Płoty.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w zmiany studium.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, pok. nr 17 w godz. 9.00-15.00.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail: a.porebska@ploty.pl w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Płotów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
14 kwi 2017

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
14 kwi 2017, godz. 08:34

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
14 kwi 2017, godz. 08:34