Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Decyzja umarzjaca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkawaniach

 

Nr ROŚiD.7610/ 32B /10/2011 Płoty, dnia 18 stycznia 2011r.

 

 

 

 

D E C Y Z J A

 

 

 

Na podstawie art.104, w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) , po rozpatrzeniu wniosku Pana ........................................... w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:” Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z przeznaczeniem do cięcia fryz drewnianych i przeróbki elementów drewnianych ”, na działce Nr 187/6 w obrębie Nr 1 m. Płoty:

 

Burmistrz Płotów

 

orzeka umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:” Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z przeznaczeniem do cięcia fryz drewnianych i przeróbki elementów drewnianych ”, na działce Nr 187/6 w obrębie Nr 1 m. Płoty”.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Pan .............................................. wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ” Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z przeznaczeniem do cięcia fryz drewnianych i przeróbki elementów drewnianych ”, na działce Nr 187/6 w obrębie Nr 1 m. Płoty”.

Do wniosku załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej ( płyta CD), poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z rejestru gruntów.

Zgodnie z art.71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1)przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2)przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. cyt. wyżej ustawy przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397). Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 i w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. stwierdza się, iż realizacja w/w zamierzenia nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U.L.175 z 5.7.1985,str.40, znowelizowanej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 03 marca 1997r. oraz Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r.), planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do:

- pkt.10 lit.b załącznika II do Dyrektywy jako „ przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów”.

Burmistrz Płotów zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zwrócił się o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Pismo RDOŚ-32-WOOŚ.TS.6642/73-1/10/ac) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach ( Opinia Sanitarna Nr PS-N.NZ-403-45/10 ), przedkładając następujące dokumenty:

a) kopię wniosku inwestora z dnia 29 listopada 2011r.),

b) kartę informacyjną przedsięwzięcia,

c) poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą teren, na którym będzie

realizowana inwestycja oraz teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

d) informację o braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

działki nr 187/6 w obrębie nr 1 m. Płoty.

Z przedłożonego wniosku wynika, że projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z funduszy europejskich.

W związku z powyższym, niezależnie od powyżej przedstawionego braku kwalifikacji przedsięwzięcia według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm). organ, przeprowadził kwalifikację i analizę przedsięwzięcia w oparciu o art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami), a tym samym jednocześnie w oparciu o kryteria selekcji określone w załączniku III do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG ( Dz.U.L 175 z 5.7.1985).

Organ kierował się następującymi uwarunkowaniami:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

W ramach inwestycji przewiduje się budowę hali magazynowo- -produkcyjnej na terenie byłego zakładu ( w którym produkowano brykiet drzewny), przy ul. Przestrzennej w Płotach, na terenie dziłki Nr 187/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Płoty. Potrzeba budowy hali wynika z konieczności stworzenia miejsca do cięcia fryz. W przedmiotowej hali zamierzone jest cięcie piłą tarczową długich „listew” drewnianych na krótsze „klepki”, które będą magazynowane do czasu ich odbioru przez klienta w części hali.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 187/6 w obrębie nr 1 m. Płoty, której właścicielem jest Pan .............................. Przedmiotowa działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania zabudowy o chrakterze przemysłowej, usługowej, czy też magazynowej o powierzchni większej niż 1 ha ( planowana powierzchnia zabudowy to 300 m?).

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej połozonym tego typu obszarem jest ostoja siedliskowa PLH 320049 „Dorzecze Regi” wyznaczona w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat wyszczególnionych w załączniku I i II do Dyrektywy Siedliskowej. Ze względu na lokalizację inwestycji (w odległosci ok.0,7 km od granic ostoi) oraz jej charakter (odtworzenie budynku na fundamentach istniejącego budynku) stwierdza się, że inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na w/w obszar Natura 2000.

Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia nie występuje i nie przewiduje się wystąpienia potencjalnego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko i przeprowadzania postępowania w tym zakresie.

Podsumowując uwarunkowania wynikające z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmian.) organ uznał, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ umarzając postępowanie odniósł się do:

- przepisów prawa krajowego,

- przepisów wspólnotowych UE oraz ich interpretacji

- wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wobec powyższego orzekam jak w osnowie niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Piłsudskiego 18

72 - 300 Gryfice

2..............................

72 - 300 Gryfice

3. Gmina Płoty

Pl. Konstytucji 3 Maja 1

72 - 310 Płoty

4.....................................

72 - 310 Płoty

5. a/a

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Jakubcewicz

Data wytworzenia:
24 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Rafał Jakubcewicz

Data publikacji:
24 sty 2011, godz. 09:39

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
16 gru 2021, godz. 08:19