Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Rozbudowa Fermy Norek, położonej na działce nr 12 w m. Wytok, gm. Płoty dla 131 DJP

 

Nr ROŚiD.6220.2.2012.BK

Płoty, dnia 27 lipca 2012r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1, art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 11, art. 33 ust.1, art. 34 ust.1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami)

 

zawiadamiam:

 

 1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa Fermy Norek, położonej na działce nr 12 w m. Wytok, gm. Płoty dla 131 DJP”, którego Inwestorem jest NORKA Sp. z o .o, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Diderika Hooglugt.

 2. że dnia 23 stycznia 2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Spółki z o.o. NORKA z siedzibą w Wytoku gm. Płoty o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa Fermy Norek, położonej na działce nr 12 w m. Wytok, gm. Płoty dla 131 DJP”, którego Inwestorem jest NORKA Sp. z o .o, Wytok 14 gm. Płoty. W ramach tego postępowania administracyjnego wydano postanowienie Nr ROŚiD.6220.2.2012.BK z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia. W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko i w dniu 19.07.2012r. przedłożono go organowi właściwemu do wydania decyzji środowiskowej.

 3. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej fermy norek zlokalizowanej na działce nr 12 w Wytoku gm. Płoty. W ramach rozbudowy planuje się budowę 42 kolejnych pawilonów o pow.11739,20 m², budowę płyty obornikowej o pow. 200 m² ze zbiornikiem odpływowym o poj. 10 m², wykonanie trwałego ogrodzenia fermy. Po rozbudowie ferma będzie hodowała 10 400 szt. matek jako stado podstawowe i 41 600 szt. młodych, co w przeliczeniu na DJP stanowi ilość 130.Chów norek planuje się w celu pozyskania skór., stanowiących surowiec dla przemysłu futrzarskiego. Specyfiką hodowli norek jest roczny cykl produkcyjny, którego wynikiem jest nierównomierna w ciągu roku produkcja obornika. Największe obciążenie na fermie, występuje w okresie od lipca do listopada. Najmniejsze natomiast przypada na okres grudzień- marzec.Klatki z norkami będą usytuowane 60 – 80 cm nad poziomem terenu, na lekkiej konstrukcji wsporczej, w pawilonach pod zadaszeniem.

 4. organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Płotów, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach..

 5. niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach ( pokój nr 21-22 w godzinach 9.00 – 15.00);

 6. stronom i zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

 7. uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450, z późn. zmianami) do Urzędu Miejskiego w Płotach przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

 8. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Płotów;

 9. nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

   

  Burmistrz Płotów

  Marian Maliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
27 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
27 lip 2012, godz. 14:01

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
27 lip 2012, godz. 14:01