Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25 listopada 2015 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra gmina Płoty"

Nr ROŚiD.6220.9.14.2015.BK

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

Burmistrza  Płotów

 z dnia 25 listopada 2015r.

              Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1060r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – z 2013r., poz. 267 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zmianami),

 

zawiadamia  strony postępowania

 

że na wniosek Pana Ryszarda Kowalskiego reprezentującego Pracownię Dróg i Mostów DIM z siedzibą przy ul. Sosnowej 6a w Szczecinie, działającego z upoważnienia Gminy Płoty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo – Wyszogóra gmina Płoty”.

            W  związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r.                           o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zmianami), w Urzędzie Miejskim w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72 – 310 Płoty, pok. Nr 21 w godz. 7.30 – 15.30 oraz złożyć odwołanie w Urzędzie Miejskim w Płotach, w terminie 14 dni po upływie czternastego dnia od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Burmistrz Płotów

                                                                                       mgr inż. Marian Maliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
25 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
25 lis 2015, godz. 16:53

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
25 lis 2015, godz. 16:53