Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 17 marca 2011r.zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Karczewie - Płoty", gmina Płoty, na terenie działek nr 102/3 i nr 102/4 w obrębie Karczewie oraz na terenie działki nr 175 w obrębie nr 1 m. Płoty.

 

Nr ROŚiD.6220.4.2011.BK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Płotów

z dnia 17 marca 2011r.

Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1060r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zmianami),

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Karczewie – Płoty”, gmina Płoty, na terenie działek nr 102/3 i nr 102/4 w obrębie Karczewie oraz na terenie działki nr 175 w obrębie nr 1 m. Płoty.”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach, ul. J. Piłsudskiego 18, 72 – 300 Gryfice.

Burmistrz Płotów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku z tym informuje się strony postępowania o tym, że:

zgodnie z art.49 kodeksu postępowania administracyjnego uznaje się doręczenie za dokonane ze

skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

      Burmistrz Płotów  

mgr inż. Marian Maliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
18 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
18 mar 2011, godz. 10:36

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
18 mar 2011, godz. 10:40