Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

"Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2020r., znak: PPiB.6721.PL.J.18.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach

PPiB.6721.PL.J.18.2020 Płoty, dnia 10 sierpnia 2020r.   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach   Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 w związku z art.46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 284, ze zm.)   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach,   sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach obejmującego obszar w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach, obręb geodezyjny nr 0001 Płoty. Wraz z ww. projektem planu wyłożeniu podlega również prognoza oddziaływania na środowisko stanowiąca strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dotyczącą tego planu. Przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny o następujących przeznaczeniach :  zabudowy usługowej, komunikacji, infrastruktury technicznej - wodociągi, w dniach od 19 sierpnia 2020 r. do 11 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, w pokoju nr 17, w godzinach od 8.00 do 15.00.   Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płotach.   Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyłożonego planu miejscowego odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, w Sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 14.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust.2 i 3 oraz art. 40  ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w miejscu i terminie wyłożenia do wglądu projektu ww. planu miejscowego, można zapoznać się  z dokumentacją opracowaną w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyłożonego planu miejscowego oraz składać do niej wnioski i uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty lub na adres um@ploty.pl albo w inny sposób, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Płotów.   Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Burmistrz Płotów spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane: Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, tel: 91 3851415, fax: 91 3851866, e-mail: um@ploty.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Płotach następuje za pomocą adresu e-mail: iodo@ploty.pl pod numerem telefonu: 91 38 51 415 lub pisemnie pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie mpzp. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest obligatoryjne w celu realizacji zadania.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18 08 2020 10 23 22 j tekst 03 uzg op (PDF, 224.40Kb) 2020-08-18 10:23:22 58
18 08 2020 10 23 22 pljgl rys wyl (PDF, 1.10Mb) 2020-08-18 10:23:22 22
18 08 2020 10 23 22 progn srod jgll (PDF, 295.46Kb) 2020-08-18 10:23:22 79
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Lista artykułów


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Radosław Mackiewicz

Data wytworzenia:
10 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
10 sie 2020, godz. 12:20

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
18 sie 2020, godz. 10:23