Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Płoty, data 26 marca 2010 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 kwietnia 2010 r. 27 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach adres: 72-310 Płoty Plac Konstytucji 3-go Maja 1 w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

„Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz” sporządzono w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Płotach Nr XVIII/177/2008 z 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz z uwzględnieniem potrzeb dla siłowni wiatrowych.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach Plac Konstytucji 3-ga Maja 1 o godz. 11.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Płoty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowywania projektu „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz”, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującego zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

Zapoznanie się z projektem „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów będzie możliwe w wyżej określonym miejscu i terminie, w którym będzie on wyłożony do publicznego wglądu.

 

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Płoty w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2010 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
31 mar 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
31 mar 2010, godz. 13:31

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
31 mar 2010, godz. 13:31