Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty dla terenu położonego w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Płoty, 10 grudnia 2010r.

Znak: PPiGG-7321/PłO/10/10

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty dla terenu położonego w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XXV/256/2009 z dnia 6 lutego 2009r.zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty dla terenu położonego  w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 grudnia 2010r. do 28 stycznia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach adres: 72-310 Płoty Plac Konstytucji 3-go Maja 1 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach Plac 3-ga Maja 1 o godz. 12:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Płoty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2011r.

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informacjęo opracowaniu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty dla terenu położonego w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna”, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującego zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 Zapoznanie się z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty dla terenu położonego  w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów będzie możliwe w wyżej określonym miejscu i terminie, w którym będzie on wyłożony do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Płoty w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2011r.

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

10 grudnia 2011r.

  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
10 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
10 gru 2010, godz. 09:03

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
10 gru 2010, godz. 09:03