Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcji drzewnej ? tartaku w Gostyniu Łobeskim na działce nr 41, obręb Gostyń Łobeski, gmina Płoty", którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "MODRZEW" Monika Anna Goraj, ul. Żwirki i Wigury 11, 72 ? 310 Płoty;

Nr ROŚiD.7610/8/09/2010

Płoty, dnia 23 lutego 2010r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 § 1, art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) oraz na podstawie art.3 ust.1 pkt. 11, art.33 ust.1, art.34 ust.1 i art.79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami)

zawiadamiam:

 1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.” Budowa zakładu produkcji drzewnej – tartaku w Gostyniu Łobeskim na działce nr 41, obręb Gostyń Łobeski, gmina Płoty”, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „MODRZEW” Monika Anna Goraj, ul. Żwirki i Wigury 11, 72 – 310 Płoty;

 2. że dnia 17 listopada 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „MODRZEW” Monika Anna Goraj, ul. Żwirki i Wigury 11, 72 – 310 Płoty o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa zakładu produkcji drzewnej – tartaku w Gostyniu Łobeskim na działce nr 41, obręb Gostyń Łobeski, gmina Płoty”. W ramach tego postępowania administracyjnego wydano postanowienie Nr ROŚiD.7610/8/09/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia. W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko i w dniu 16.02.2010r. Przedłożono go organowi właściwemu do wydania decyzji środowiskowej;przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest planowana budowa zakładu produkcji drzewnej-tartaku w Gostyniu Łobeskim na działce nr 41, obręb Gostyń Łobeski, gm. Płoty.

 3. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego zakładu produkcyjnego na terenie obecnie nieuzbrojonym w żadne media. Budowa zakładu produkcji drzewnej – tartaku będzie oparta o technologię tradycyjną – murowaną. Będzie ona zrealizowana w północnej części działki nr 41, która przylega do drogi gminnej, natomiast w przypadku budowy zakładowej oczyszczalni ścieków wzdłuż granicy działki zostanie wykonany rurociąg z wylotem zaplanowanym w obrębie rzeki Rekowa. Obiekt budowlany będzie średniej konstrukcji, o pow. ok.720 m² z przeznaczeniem na halę produkcyjną wraz z częścią socjalno – biurową. Kotłownia wraz z suszarnią obok tego obiektu zajmować będzie powierzchnię ok.60 m². Łączna powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi wyniesie około 930 m². Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma na celu określenie warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, a w szczególności w projekcie budowlanym, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, a w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, możliwość nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia pn.”Budowa zakładu produkcji drzewnej – tartaku w Gostyniu Łobeskim, na działce nr 41 w obrębie Gostyń Łobeski, gm. Płoty;

 4. organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Płotów, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach.;

 5. niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa,Geodezji i Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Płotach ( pokój nr 21-22 w godzinach 9.00 – 15.00);

 6. stronom i zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

 7. uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450, z późn. zmianami) do Urzędu Miejskiego w Płotach przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

 8. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Płotów;

 9. nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

   

Burmistrz Płotów


Marian Maliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
24 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
24 lut 2010, godz. 08:21

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
24 lut 2010, godz. 08:21