Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji drzewnej tartaku w Gostyniu Łobeskim na działce nr 41, obręb Gostyń Łobeski, gmina Płoty

Nr ROŚiD.7610/8/09/2010

Płoty, dnia 25 maja 2010r.

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art. 10 § 1, art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. Zmianami)


zawiadamiam strony postępowania, że:


na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „MODRZEW” Monika Anna Goraj, ul. Żwirki i Wigury 11, 72 – 310 Płoty Burmistrz Płotów dnia 12 maja 2010r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa zakładu produkcji drzewnej – tartaku w Gostyniu Łobeskim na działce nr 41, obręb Gostyń Łobeski, gmina Płoty”.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w związku z art. 72 ust.7 ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. Zmianami), w Urzędzie Miejskim w Płotach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Drogownictwa, pok. nr 21-22 w godz. 8.00 – 15.00.
           Burmistrz Płotów

Marian Maliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
25 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
25 maj 2010, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
25 maj 2010, godz. 14:40