Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dane teleadresowe

   Szanowni Państwo!         

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 149) nakazano wszystkim Urzędom w kraju przejść na prace zdalną (§ 1 pkt 2 Rozporządzenia)          W związku z powyższym od  środy  26 stycznia 2022 r. jesteśmy zmuszeni do ogranicza bezpośrednio przyjmowania interesantów. Prosimy załatwiać wszystkie sprawy przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość. Wnioski i pisma wymagające podpisu osoby składającej można kierować do Urzędu za pośrednictwem EPUAP, adres skrzynki: /c9bp2l57es/skrytka albo tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72 – 310 Płoty.          Wszelkie informacje w zakresie załatwiania spraw można uzyskać u właściwego merytorycznie  pracownika komunikując się z nim telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wizyty w Urzędzie mogą odbywać się tylko wyjątkowo gdy nie ma możliwości załatwienia sprawy w inny sposób, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się z pracownikiem przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, własny długopis, poddanie się badaniu temperatury).          Korespondencję kierowaną do Urzędu pozostawiać można również w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w „wiatrołapie” przy wejściu do budynku.                        Szanowni Państwo, docierają do Urzędu Miejskiego w Płotach sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej pocztą elektroniczną (e-mail). Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pism adresowanych do Urzędu (podań, skarg, wniosków, petycji, itp.) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Adres skrzynki: /c9bp2l57es/skrytka Przesyłanie korespondencji drogą mailową obciążone jest wysokim ryzykiem niedostarczenia jej do urzędu (zakwalifikowania przez system jako spam), zaś w przypadku udzielanej przez Urząd odpowiedzi na pismo - ryzyko niedoręczenia do odbiorcy. Jeżeli zatem zależy Państwu na bezpieczeństwie i pewności w korespondencji elektronicznej z Urzędem, zaleca się korzystanie systemu e-PUAP z wolnego od ryzyka niedostarczenia pisma. Skrzynkę na platformie ePUAPniezbedną do wysyłania korespondencji można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil. Nadepnie należy uzyskać  potwierdzanie Profilu Zaufanego systemu ePUAP w punkcie dokonującym takich potwierdzeń. Najbliższe takie punkty znajdują się w: 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gryfickie Biuro Powiatowe, Osięcin 1. 2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Goleniowskie Biuro Powiatowe, Nowogard ul. Batalionów Chłopskich 3, 3) Urzędzie Skarbowym w Gryficach, ul Niepodległości 54 A, 4) ZUS, Inspektorat w Gryficach ul. Dąbskiego 5, a także w 71 innych punktach na terenie województwa, w tym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (w punkcie informacyjnym urzędu przy holu głównym) oraz Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (w pokoju 129).                        W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem zachęcamy państwa aby wszystkie sprawy kierować do Urzędu telefonicznie lub korespondencyjnie w formie papierowej lub elektronicznej (email, epuap). Od 26.01.2020r. następuje zmiana rachunków bankowych   Budżet Gminy Płoty – podatki i opłaty lokalne 02 9393 1023 3900 0257 2000 0490   Opłata za odpady komunalne 23 9393 1023 3900 0257 2000 0500   Jednocześnie z dniem 27.01.2020r. w budynku Urzędu Miejskiego w Płotach nie będzie funkcjonowała kasa, wszystkie wpłaty należy uiszczać przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Płotach ul. Grunwaldzka 2 (bez prowizji)         INFORMACJE Informujemy, że Urząd Miejski w Płotach nie wysyła droga pocztową żadnych materiałów promocyjnych ani reklamowych       Od stycznia 2020 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w każdy poniedziałek w godzinach od 800 do 1600 DYŻUR NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY PŁOTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 W PŁOTACH (pokój nr 10)   herb    

Urząd Miejski w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty
Dni i godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 16:00 Obsługa Interesantów
w godz. 8:00 - 15:00
Tel. 913 033 405
Fax 91 32 10 745
E-mail: um@ploty.pl
Adres strony internetowej www.ploty.pl
e-puap /c9bp2l57es/skrytka
Numer rachunku bankowego Bank Spółdzielczy w Wolinie 02 9393 1023 3900 0257 2000 0490
Regon Urzędu 000529730
Regon Gminy 811684479
NIP Urzędu 857-10-02-410
NIP Gminy 857-18-23-242
Burmistrz Radosław Mackiewicz BURMISTRZ PŁOTÓW PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 14:30 DO 16:30.  
Z-ca Burmistrza Edyta Podgórska
Sekretarz Grzegorz Wasilewicz
Skarbnik Małgorzata Gołąb

      KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO  W PŁOTACH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Kontakt telefoniczny: +48 913 033 405 lub adres mailowy: um@ploty.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@ploty.pl lub nr tel. +48 913 033 405
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. c i g Rozporządzenia;
  • zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Płotach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urządzie Miejskim w Płotach. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

   


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
09 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
09 kwi 2009, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
11 lut 2022, godz. 14:07