Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Nr ROŚiD.7610/7/2009                                                                                           Płoty, dnia 22 września 2009r.
O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)


podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu


do opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Rada Miejska w Płotach podjęła dnia 13 czerwca 2008 roku uchwałę Nr XVIII/177/2008 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty w części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz, którego granice określono na załącznikach graficznych do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.

Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie w/w terenów dla lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.


Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmie w szczególności zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.


Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą mogły być składane po podaniu do publicznej wiadomości informacji o:

1) możliwościach zapoznania się z projektem zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów, jeżeli stanowiska te będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków, oraz o miejscu, w którym będzie on wyłożony do publicznego wglądu,

2) możliwości składania uwag i wniosków;

3) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, ze wskazanym jednocześnie co najmniej 21-dniowym terminem ich składania;

4) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.


Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej;

2) ustnie do protokołu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Burmistrz Płotów     

mgr inż. Marian Maliński
Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
22 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
22 wrz 2009, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
22 wrz 2009, godz. 11:52