Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0144 Z - odc. Natolewice - Natolewiczki"

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Płotów zgodnie z art. 33 ust.1. Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu
pn.” Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0144 Z – odc. Natolewice - Natolewiczki”, którego Inwestorem jest Powiat Gryficki, Pl. Zwycięstwa 37, 72- 300 Gryfice. Dnia 12 sierpnia 2009r. wpłynął wniosek Powiatu Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka drogi powiatowej klasy D – drogi dojazdowej
o długości 1160 m i szerokości podstawowej jezdni 4,00m.

Planowane natężenie ruchu – ilość samochodów osobowych na dobę 30 - 50 sztuk. W ramach planowanego zadania wykorzystana zostanie jezdnia o szer. 4,00m wraz z mijankami o szer. 2,00m oraz zjazdy do terenów przylegających do pasa drogowego drogi powiatowej. W pasie drogowym drogi powiatowej wykorzystane zostaną pobocza gruntowe o szer. od 0,50m – 1,0 m. Do pasa drogowego drogi powiatowej nr 0144 Z przylegają grunty rolne.

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem jest terenem mocno zróżnicowanym. Szerokość pasa drogowego w/w drogi wynosi od 12 m do 35,50 m. Na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne – linia napowietrzna NN i wodociąg. Planowane przedsięwzięcie obejmuje część działki nr 28/1 dr obręb 02 Natolewice, jednostka ewidencyjna Płoty- obszar wiejski, powiat gryficki. Powierzchnia pod planowane przedsięwzięcie wynosi 1.850 ha.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Płotów
po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Gryficach.

Informujemy, że można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu
w pok. 21- 22 tut. Urzędu w godz. Od 7.30 – 15.30.

Przez okres 21 dni istnieje możliwość składania uwag i wniosków na piśmie lub ustnie do protokołu
w pok. 21 – 22.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Płotów.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest prowadzone postępowanie transgraniczne, gdyż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia takiego postępowania.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.

Od dnia 13 sierpnia 2009r - do dnia 02 września 2009r.Burmistrz Płotów  

mgr. Marian MalińskiMetadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
25 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
25 sie 2009, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
25 sie 2009, godz. 13:23