herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty

Zamawiajacy: Gmina Płoty reprezentowana przez Burmistrza Płotów Mariana Malińskiego, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie określonym w rozdziale 2 SIWZ.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie usług transportowych, polegających na: Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty (SP Nr 2 w Płotach - ul. Batorego, SP Nr 2 w Płotach – Piastowa, Szkoła Podstawowa nr 1 w Płotach z Oddziałem Gimnazjalnym, Przedszkola Miejskiego w Płotach, SP Mechowo, SP Wicimice z siedzibą w Modlimowie, Szkoła Podstawowa w Wicimicach Oddział w Wyszoborze) wg niżej podanych tras. 2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. W okresie objętym niniejszym zamówieniem Szkoła Podstawowa w Wicimicach funkcjonować będzie w miejscowości Modlimowo Gmina Płoty oraz posiada oddział w miejscowości Wyszobór Gmina Płoty. 4. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu, podczas przejazdu) należy do Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić dla każdego pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca. 5. Dane zawarte w powyższej tabeli należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, godziny przyjazdów i odjazdów autobusu dokonane zostaną wspólnie z Zamawiającym, Szkołami, Przedszkolem a Wykonawcą. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami: a) ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260), b) ustawy Prawo przewozowe (tj.Dz. U. z 2017 r., poz. 1983), c) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2136) d) ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 ze zm.). 7. Miejsca przystankowe, a także godziny przyjazdów i odjazdów z przystanków w objętych zakresem zamówienia miejscowościach Wykonawca uzgodni z dyrektorami odpowiednich placówek oświatowych. 8. Wykonawca będzie realizował usługę pojazdami należycie przystosowanymi i oznakowanymi do przewozu dzieci szkolnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8.06.2017 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260) - zapewniając podróżującym uczniom niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym i transporcie osób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ - do pobrania w sekcji poniżej.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.12.2017.13.40.15_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2017-12-08 13:40:15 478,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.12.2017.13.40.15_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-12-08 13:40:15 1,2MB 18 razy
Wynik postępowania
1 27.12.2017.15.16.30_ZP.271.7.02.2017.IM_z_27.12.2017_r._-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2017-12-27 15:16:30 341,9KB
Udzielenie zamówienia
1 25.01.2018.13.06.49_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.pdf 2018-01-25 13:06:49 379,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 18.12.2017.15.03.55_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf 2017-12-18 15:03:55 253,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Majewska 08-12-2017 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Iwona Majewska 25-01-2018 13:06