Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.2.2020.WD z dnia  10 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW luba farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 218/8 obręb Wyszobór, gmina Płoty.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PŁOTÓW
Nr ROŚiD.6220.2.2020.WD
z dnia  10 czerwca 2020 r.
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW luba farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 218/8 obręb Wyszobór, gmina Płoty”.
 
Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2020 r. na wniosek inwestora Solar SGE II Sp. z o.o., ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin, z dnia 09 czerwca 2020 r. zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW luba farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 218/8 obręb Wyszobór, gmina Płoty”.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Płoty.
W związku z powyższym stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi przez organ w powyższej sprawie oraz  prawo wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń. Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja1, pokój nr 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach  od  8:00 do 15:00, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia.
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 13.02.2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Płoty.
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-06-2020 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 10-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2020 12:43