Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2020

UCHWAŁA NR XI/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 2 pkt 1 Uchwały Nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2020 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań.
1. Inwestycje:
a) rozbudowa i modernizacja systemu dróg i ulic gminnych w Gminie Płoty,
b) uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną,
c) budowa terenów rekreacyjnych, sportowych, przystani kajakowych, tras rowerowych na terenie gminy Płoty ,
d) rozwiązanie gospodarki wodociągowej oraz ściekowej Miasta i Gminy Płoty,
e) kontynuacja budowy Regionalnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Płotach,
f) informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach,
g) budowa oraz modernizacja świetlic wiejskich, boisk oraz placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Płoty,
h) modernizacja gminnych obiektów oświatowych,
i) budowa monitoringu na terenie miasta Płoty,
j) realizacja "Programu opieki nad zabytkami Gminy Płoty na lata 2018-2020"
k) realizacja " Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017-2023"
l) realizacja "Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2023"
m) realizacja "Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego w ramach RPOWZ na lata 2014-2020"
n) przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty,
o) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Płoty,
p) budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej,
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty – według potrzeb.
3. Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form zwalczania bezrobocia.
4. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zwiększających dochody i wydatki budżetu Gminy.
5. Restrukturyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach i innych jednostek organizacyjnych pod kątem optymalizacji kosztów ich funkcjonowania.
§ 2. Ustala się następujące wskaźniki do projektu budżetu.
1. W zakresie dochodów - plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem:
a) wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych,
b) subwencji ogólnych w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
c) dotacji na zadania zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
2. W zakresie wydatków budżetowych:
a) projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie:
finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa,
b) przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do 2019 r. nie mniej niż o wskaźnik inflacji i wynikających z zawartych umów i uregulowań prawnych,
c) wzrost wynagrodzeń pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 11:40