Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty.

UCHWAŁA NR XI/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty.
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt.3, pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity: Dz.  U. z 2019r., poz. 506), Rada Miejska w Płotach  uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIII/107/2007 z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty" załącznik  Nr 4                    " Inwentaryzacja wyrobów azbestowych" otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały              ( w formie elektronicznej).
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIII/107/2007 z dnia 23 listopada 2007r. pozostają bez zmian.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
Uzasadnienie
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Płoty został sporządzony                    z uwagi na  zalecenia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
Aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XXIV/164/2016 z dnia 23.11.2016r. Aktualizacja Programu sporządzona została przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, ul. Władysława Sikorskiego 10, 43 – 450 Ustroń.
Realizacja programu spowoduje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoty, a w konsekwencji likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Powyższe cele będą realizowane sukcesywnie do 2032 roku, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z wyrobów zawierających azbest. W ramach dokumentu wykonana została aktualizacja zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Płoty. Wyniki aktualizacji zostały zawarte w dokumencie.
Program jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW. Przedmiotowa Uchwała zatwierdza aktualizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Płoty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-08-2019 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2019 11:18