Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Podinspektor ds. Inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Płotach
 
Jednostka
Urząd Miejski w Płotach
pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty
Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866
Oferowane stanowisko
Podinspektor ds. Inwestycji w  Referacie Rozwoju Gospodarczego
i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach
Data ogłoszenia naboru
12.07.2019 r.
Termin składania dokumentów
25.07.2019 r.
Wymagania związane ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice, Excel Office..
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wykonywanie zadań pod presją czasu
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.
 9. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
1. Preferowane doświadczenie związane z budownictwem, inwestycjami, remontami i procedurą zamówień publicznych, umiejętności związane z kosztorysowaniem, staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami budowlanymi, staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
W zakresie inwestycji:
 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych.
 2. Uzyskiwanie stosownych zezwoleń na wykonywanie robót budowlanych.
 3. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Współpraca ze stanowiskiem odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych
 5. Przygotowywanie umów z wykonawcami, i nadzór nad ich wykonaniem.
 6. Nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji.
 7. Pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji, wniosków o płatność i rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków UE i innych dotacji zewnętrznych.
 8. Współpraca z projektantami oraz wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
 9. Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy w zakresie powierzonych obowiązków.
 10. Kompletowanie i bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.
 11. Opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw w tym analiz i sprawozdań do GUS.
 12. Współdziałanie w opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy
Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy
1. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach.
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz.U. z 2019r. poz. 506).
3. Ustawa z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1260).
4. Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
5. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Przeprowadzanie wizji w terenie związanych z proponowanym  stanowiskiem.
 
Wymagane dokumenty w ofercie
 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.
 5. Posiadane referencje, opinie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. Klauzula o ochronie danych osobowych – stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Oświadczenia oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach,
w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.
Miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Inwestycji w  Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych w Urzędzie Miejskim w Płotach” do dnia 25.07.2019 r. do  godz. 15.00:
- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,
- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):
Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty
Dodatkowych informacji o naborze udziela dział kadr i szkoleń w Urzędzie Miejskim  w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866
UWAGI
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
                                                                                                         
 BURMISTRZ PŁOTÓW
                                                                                                         
 Radosław Mackiewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-07-2019 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 12-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2019 11:52