Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płoty
 
Lp
Nazwa Firmy
Dane adresowe
NIP
REGON
Kody i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych
     Nr     rejestrowy
1
Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Grabowiecki
ul. Niekładzka 4,4a
72- 300 Gryfice
ul. Niekładzka 4,4a
72- 300 Gryfice
857-020-58-55
810529943
200101 papier i tektura
200102 szkło
200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 odzież
200111 tekstylia
200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady
               zawierające rtęć
200123* urządzenia zawierające freony
200125   oleje i tłuszcze jadalne
200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121
i 200123 zawierające niebezpieczne składniki(1)
200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,
200123 i 200135
200138 drewno inne niż wymienione w 200137
200139 tworzywa sztuczne
200140 metale
200201 odpady ulegające biodegradacji
200202 gleba, ziemia, w tym kamienie
200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji
200301 niesegregowane (zmieszane) odpady kuchenne
200302 odpady z targowisk
200303 odpady z czyszczenia ulic i placów
200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 odpady wielkogabarytowe
200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
 
1/2012
 
 
 
 
 
 
 
2
ATF sp. z o.o. sp. k.
 
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
 
 
672-10-01-659
330322739
200101 papier i tektura
200102 szkło
200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 odzież
200111 tekstylia
200113* rozpuszczalniki
200114* kwasy
200115* alkalia
200117* odczynniki fotograficzne
2001198 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* urządzenia zawierające freony
200125 oleje i tłuszcze jadalne
200126* oleje i tłuszcze roślinne inne niż wymienione w 200125
200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
200128* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127
200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
200130 detergenty inne niż wymienione
w 20 01 29
200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200132 leki inne niż wymienione w 200131
200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki
200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 drewno inne niż wymienione w 200137
200139 tworzywa sztuczne
200140 metale
200141 odpady zmiotek wentylacyjnych
200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200201 odpady ulegające biodegradacji
200202 gleba i ziemia, w tym kamienie
200203 inne odpady nieulegające biodegradacji
200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej
200302 odpady z targowisk
200303 odpady z czyszczenia ulic i placów
200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 odpady wielkogabarytowe
200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
150101 opakowania z papieru i tektury
150102 opakowania z tworzyw sztucznych
150103 opakowania z drewna
150104 opakowania z metali
150105 opakowania wielomateriałowe
150106 zmieszane odpady opakowaniowe
150107 opakowania ze szkła
150109 opakowania z tekstyliów
150110* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
150202* sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych podgrupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)
150203 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202
160103 zużyte opony
160109* transformatory i kondensatory zawierające PCB
160210* zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209
160211* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
160112* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
160113* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 160209 do 160212
160214 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213
1602158 niebezpieczne elementy lub ich części składowe usunięte z zużytych urządzeń
160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
160601* baterie i akumulatory ołowiowe
160602* baterie i akumulatory niklowo – kadmowe
160603* baterie zawierające rtęć
160604 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603)
160605 inne baterie i akumulatory
160606* selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
168001 magnetyczne i optyczne nośniki informacji
170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
170102 gruz ceglany
170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170106* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
170181 odpady z remontów i przebudowy dróg
170182 inne nie wymienione odpady
170201 drewno
170202 szkło
170203 tworzywa sztuczne
170204* odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
170380 odpadowa papa
170503* gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np.PCB)
170504 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503
170505* urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505
170507* tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
170601* materiały izolacyjne zawierające azbest
170603* inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
170605* materiały konstrukcyjne zawierające azbest
170801* materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801
170902* odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB:szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
170903* inne odpady z budowy, remontów i demontażu 9 w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
 
 
 
2/2012
 
3
Eco-Serwis
Roman Elminowski
Pl. Zjednoczenia 4,       72-320 Trzebiatów
857-17-11-997
812512651
200101 papier i tektura
200102 szkło
200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 odzież
200111 tekstylia
200113* rozpuszczalniki
200114* kwasy
200115* alkalia
200117* odczynniki fotograficzne
200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)np. Herbicydy, insektycydy)
200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* urządzenia zawierające freony
200125 oleje i tłuszcze jadalne
200126* oleje i tłuszcze roślinne inne niż wymienione w 200125
20 01 27* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
200128 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127*
200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
200130 detergenty inne niż wymienione w 200129
200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200132 leki inne niż wymienione w 200131
200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki
200136 zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135
200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 drewno inne niż wymienione w 200137
200139 tworzywa sztuczne
200140 metale
200141 odpady zmiotek wentylacyjnych
200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200201 odpady ulegające biodegradacji
200202 gleba i ziemia, w tym kamienie
200203 inne odpady nieulegające biodegradacji
200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej                                              200302 odpady z targowisk
200303 odpady z czyszczenia ulic i placów
200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 odpady wielkogabarytowe
200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 06 Cyna
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 04  Cynk
17 04 03 Ołów
17 03 80 Odpady papa
17 02 01 Drewno
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 *
16 81 01* Odpady wskazujące właściwości niebezpieczne
16 01 03 Zużyte opony
150101 opakowania z papieru i tektury
150102 opakowania z tworzyw sztucznych
150103 opakowania z drewna
150104 opakowania z metali
150105 opakowania wielomateriałowe
150106 zmieszane odpady opakowaniowe
150107 opakowania ze szkła
150109 opakowania z tekstyliów
150110* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
3/2012
 
4
Zakład Usług
Komunalnych,Sp. z o.o
ul.15 Lutego 14c
72 – 200 Nowogard
859-000-04-58
810067661
200101 papier i tektura
200102 szkło
200110 odzież
200111 tekstylia
200139 tworzywa sztuczne
200140 odpady zmiotek
200201 odpady ulegające biodegradacji
200202 gleba i ziemia, w tym kamienie
200203 inne odpady nieulegające biodegradacji
200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 odpady z targowisk
200304 szlamu ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 odpady wielkogabarytowe
200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
160103 zużyte opony
4/2012
 
 
5
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
 
ul. I Armii
Wojska
Polskiego 14
72 – 310 Płoty
857-020-42-06
810007370
200101 papier i tektura
200102 szkło
200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 odzież
200111 tekstylia
200125 oleje i tłuszcze jadalne
200126 oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125
200133 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602, lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 baterie a akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki
200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 drewno inne niż wymienione w 2001 37
200139 tworzywa sztuczne
200140 metale
200141 odpady zmiotek wentylacyjnych
200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200201 odpady ulegające biodegradacji
200202 gleba i ziemia, w tym kamienie
200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji
200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 odpady z targowiska200303 odpady z czyszczenia ulic i placów
200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 odpady wielkogabarytowe
200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
150101 opakowania z papieru i tektury
150102 opakowania z tworzyw sztucznych
150103 opakowania z drewna
150104 opakowania z metali
150105 opakowania wielomateriałowe
150106 zmieszane odpady opakowaniowe
150107 opakowania ze szkła
150109 opakowania z tekstyliów
160103 zużyte  opony
170101 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
170102 gruz ceglany
170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170106 zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
170201 drewno
170202 szkło
170203 tworzywa sztuczne
170401 miedź, brąz, mosiądz
170402 aluminium
170403 ołów
170404 cynk
170405 żelazo i stal
170406 cyna
170407 mieszaniny metali
170411 kable inne niż wymienione w 170410
170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801
170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
6/2012
 
6
Zakład Usług
Budowlanych
i Komunalnych
Sp. z o. o
 
ul. Kopernika 1
72 - 315 Resko
857-10-69-012
810913512
100101 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)
130208* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
150101 opakowania z papieru i tektury
150102 opakowania z tworzyw sztucznych
150103 opakowania z drewna
150104 opakowania z metali
150105 opakowania wielomateriałowe
150106 zmieszane odpady opakowaniowe
150107 opakowania ze szkła
150109 opakowania z tekstyliów
160103 zużyte opony
170101 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
170102 gruz ceglany
170107n zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
170180 usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 170182 inne niewymienione odpady
170201 drewno
170202 szkło
170203 tworzywa sztuczne
170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
200101 papier i tektura
200102 szkło
200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200123* urządzenia zawierające freony
200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200201 odpady ulegające biodegradacji
200202 gleba i ziemia, w tym kamienie
200203 inne odpady nieulegające biodegradacji
200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 odpady z targowisk
200303 odpady z czyszczenia ulic i placówkach200307 odpady wielkogabarytowe
200399 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 
 
2/2013
 
7
Firma Handlowo Usługowa
Krzysztof Grabowiecki Sp. z o.o.
 
ul. Niekładzka 4,4a
72-300 Gryfice
 
8571906241
320883530
15 01 01-Opakowania z papieru i tektury
15 01 02-Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03-Opakowania z drewna
15 01 04-Opakowania z metali
15 01 05-Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 -Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07-Opakowania ze szkła
15 01 09-Opakowania z tekstyliów
16 01 03-Zużyte opony
17 01 01-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02-Gruz ceglany
17 01 03-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01-Drewno
17 02 02-Szkło
17 02 03-Tworzywa sztuczne
17 04 01-Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02-Aluminium
17 04 03-Ołów
17 04 04-Cynk
17 04 05-Żelazo i stal
17 04 06-Cyna
17 04 07 -Mieszaniny metali
17 04  11-Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 09 04-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w  17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
20 01 01-Papier i tektura 
20 01 02-Szkło
20 01 08-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10-Odzież
20 01 11-Tekstylia
20 01 21*-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*-Urządzenia zawierające freony
20 01 25-Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 32-Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi        w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38-Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39-Tworzywa sztuczne
20 01 40 -Metale
20 02 01-Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02-Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02-Odpady z targowisk
20 03 03-Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07-Odpady wielkogabarytowe
20 03 99-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
 
1/2017
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 19-11-2020 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2020 14:30