Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Statut Gminy Płoty

UCHWAŁA Nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płoty.

(Szczecin, dnia 30 czerwca 2004 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Płoty, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc dotychczasowy Statut Gminy uchwalony uchwałą Nr VIII/202/96 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 października 1996 r. (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 20, poz. 138) wraz ze zmianami wprowadzonymi:

 1. uchwała Nr XXIII/184/2000 z dnia 29 września 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33, poz. 418);

 2. uchwała Nr XXXIII/269/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 839).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GMINY PŁOTY

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miasto i gmina jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy,

§ 2. Miasto i gmina Płoty zajmuje obszar o powierzchni 23.879 ha. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 3. Siedzibą władz gminy jest miasto Płoty.

§ 4. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 czerwca 2004 r., znak: PN.2.L.0911/116/2004 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 Statutu)

§ 5. 1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów, gmina

wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Rozdział II

CELE, ZADANIA GMINY ORAZ ICH REALIZACJA

§ 6. Celem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

§ 7. 1. Dla realizacji celu określonego w Statucie gmina wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności utrzymanie:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

 4. lokalnego transportu zbiorowego;

 5. ochrony zdrowia;

 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego;

 8. edukacji publicznej;

 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

 11. targowisk i hal targowych;

 12. zieleni gminnej i zadrzewień;

 13. cmentarzy gminnych;

 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

 18. promocji gminy;

 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


 1. Gmina wykonuje również zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych oraz zadania przyjęte od administracji samorządowej w drodze porozumienia.

 2. Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia, gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych.

 3. W celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa, i zawierać umowy z innymi podmiotami.

 4. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą w ramach ustawy o samorządzie.

§ 8. 1. Dla wykonania zadań własnych przekraczających możliwości organizacyjne gminy, może ona przystąpić do związku gmin.

 1. Przystąpienie do związku wymaga wyrażenia zgody przez Radę Miejską.

 2. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania międzykomunalnego.

4. Gmina może tworzyć oraz być członkiem stowarzyszenia. W tym przypadku stosuje się przepisy ustawy o stowarzyszeniach.

Rozdział III

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 9. 1. W gminie tworzy się jednostki pomocnicze, tj. sołectwa. Wykaz sołectw stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Statutu,

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, lub z ich inicjatywy, po przedłożeniu uzasadnionych projektów uchwał i zebraniu stosownych opinii podczas zebrań wiejskich.

§ 10. 1. Uchwała w sprawie określonej w § 9 ust. 2 powinna wskazywać nazwę, obszar, granicę i siedzibę organów jednostki pomocniczej.

2. Granice jednostek pomocniczych w miarę możliwości powinny uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie obejmujące wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do rad gmin.

 1. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez Radę Sołecką.

 2. Tryb i zasady wyboru sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej określa Statut sołectwa uchwalony przez Radę Miejską.

§ 12. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 13. 1. Sołectwa nie tworzą własnych budżetów. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Burmistrza każdorazowo na realizację danego celu. Dochody z mienia komunalnego jednostki pomocnicze odprowadzają do budżetu gminy. Uzyskane dochody Rada może przeznaczyć na realizację zadań własnych jednostki pomocniczej. 2. Uchwała budżetowa może określać w formie załącznika wydatki do dyspozycji sołectw.

§ 14. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia o sesjach przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej może podczas sesji udzielić głosu przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 15. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej zaproszonemu na posiedzenie Rady Miejskiej oraz jej organów przysługuje dieta w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady.

Rozdział IV

ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

RADA MIEJSKA

Postanowienia ogólne

§ 16. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska, zwana dalej "Radą", do której należy rozstrzyganie wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

§ 17. 1. Rada może nadawać tytuły Honorowego Obywatela Gminy Płoty i Zasłużonego Mieszkańca Gminy Płoty.

2. Zasady oraz wzory aktów nadania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Płoty oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Płoty ustala Rada odrębną uchwałą.

§ 18. Obsługę Rady, Komisji Rady, Przewodniczącego Rady i radnych zapewnia Biuro Rady.

Przewodniczący Rady

§ 19. Rada wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

§ 20. 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady, prowadzenie obrad Rady, a w szczególności:

 1. zwoływanie sesji Rady;

 2. ustalanie porządku sesji;

 3. inicjowanie i organizowanie prac Rady oraz czuwanie nad ich terminowością;

 4. organizowanie Współpracy i wymiany doświadczeń między Komisjami Rady, koordynowanie ich działania oraz możliwość zlecania im zaopiniowania określonych spraw;

 5. przyjmowanie skarg na działalność Burmistrza Gminy;

 6. współpraca z przewodniczącymi komisji i Burmistrzem Gminy przy realizacji programu pracy Rady.


 1. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 2. Przewodniczący Rady wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady, współdziałając z Wiceprzewodniczącymi Rady i przewodniczącymi komisji Rady oraz klubów radnych.

Radni

§ 21. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

 1. Radny jest zobowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany przez Radę.

 2. Radny zobowiązany jest do powiadamiania o swojej nieobecności na sesji i posiedzeniu komisji.

 3. Radni otrzymują diety i zwrot kosztów podróży na warunkach określonych uchwałą Rady.

§ 22. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Sesje Rady. Procedura uchwałodawcza

§ 23. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 1. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

 2. Sesja może być zwoływana w trybie:


 1. zwyczajnym;

 2. nadzwyczajnym.

4. Zawiadomienie o zwołaniu sesji, podaje się do publicznej wiadomości wraz z planowanym
porządkiem obrad przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, co najmniej na 7 dni przed

terminem jej odbycia.

§ 24. O sesji zwoływanej w trybie zwyczajnym Przewodniczący Rady zawiadamia radnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem jej odbycia dołączając porządek obrad oraz niezbędne materiały.

§ 25. 1. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym. Zwołując sesję w trybie nadzwyczajnym Przewodniczący wyznacza termin jej odbycia nie później niż siódmego dnia od daty złożenia wniosku.

 1. Wniosek o zwołanie sesji winien zawierać: uzasadnienie oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał.

 2. Przewodniczący odmawia przyjęcia wniosku i zwołania sesji w przypadku braków formalnych wniosku określonych w ust. 2.

 3. Zawiadomienie o zwołaniu sesji w trybie nadzwyczajnym wraz z uzasadnieniem oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał przesyła się radnym następnego dnia po złożeniu wniosku.

§ 26. 1. Porządek obrad sesji zwołanej w trybie zwyczajnym ustala Przewodniczący Rady.

 1. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Biura Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

 2. Porządek obrad sesji powinien zawierać w szczególności:


 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 2. podjęcie uchwał;

 3. interpelacje radnych;

 4. informację o działalności Burmistrza Gminy i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami;

 5. wolne wnioski.

§ 27. 1. Obrady Rady, po stwierdzeniu quorum na podstawie listy obecności, otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący lub Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem, zwany dalej "prowadzącym obrady".

 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum lub istotnych nieprawidłowości przy zwoływaniu sesji prowadzący obrady wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

 2. Otwarcie obrad następuje po wypowiedzeniu przez prowadzącego obrady formuły: "Otwieram... (podaje numer) sesję Rady Miejskiej w Płotach".

 3. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący obrady odczytuje porządek obrad sesji.

 4. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Dla wprowadzenia zmiany w porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

 5. Prowadzący przewodniczy obradom według ustalonego porządku, przy czym w uzasadnionych wypadkach może dokonywać zmian, za zgodą Rady, w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.

§ 28. 1. Prowadzący obrady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.

 1. Radny lub osoba spoza składu Rady nie może zabrać głosu bez zgody prowadzącego obrady.

 2. Gdy mówca odbiega od tematu, prowadzący obrady powinien go upomnieć.

 3. Jeżeli mówca swoim wystąpieniem lub zachowaniem w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, prowadzący obrady przywołuje go "do porządku", a gdy to nie przynosi skutku, może odebrać głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

 4. W razie rażącego zakłócania przebiegu obrad przez osobę przebywającą w sali, prowadzący może zwrócić się do właściwych organów o jej usunięcie z sali i przywrócenie porządku.

§ 29. 1. Prowadzący obrady udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 2. Prowadzący obrady zabiera głos poza kolejnością.

3. W uzasadnionych wypadkach prowadzący obrady może udzielić głosu poza kolejnością, w
szczególności:

 1. jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (udzielenie głosu ad vocem);

 2. Burmistrzowi Gminy, osobom przez niego upoważnionym lub osobom zaproszonym na sesję -do złożenia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad.

4. Obligatoryjnie poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia przez radnego lub
Burmistrza Gminy wniosku formalnego, w szczególności w sprawach:

 1. przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia;

 2. zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

 3. odroczenia lub zamknięcia dyskusji;

 4. respektowania porządku obrad;

 5. odesłania do komisji;

 6. głosowania bez dyskusji;

 7. głosowania tajnego lub imiennego;

 8. zmiany porządku obrad;

 9. skrócenia lub przedłużenia czasu wystąpienia;

 10. stwierdzenia quorum;

 11. ponownego przeliczenia głosów;

 12. sprecyzowania wniosku lub uchwały;

 13. przestrzegania regulaminu obrad.

5. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu
wnioskodawcy, a w przypadku głosów przeciwnych - pierwszego z radnych, który zgłosił
odmienne stanowisko.

§ 30. Na wniosek radnego prowadzący obrady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 31. W ustalonym punkcie sesji radni oraz osoby zaproszone na sesję mogą składać wolne wnioski do organów Gminy i Przewodniczącego Rady, celem wyjaśnienia spraw, podjęcia działań będących w ich kompetencji.

§ 32. 1. W ustalonym punkcie sesji Radni mogą składać interpelacje ustne lub pisemne.

 1. Interpelacja jest zapytaniem radnego do Burmistrza Gminy, dotyczącym polityki Burmistrza Gminy oraz żądaniem wyjaśnienia spraw.

 2. Składając interpelacje radni powinni formułować je w sposób zwięzły i zrozumiały.

 3. W miarę możliwości odpowiedź na interpelacje winna być udzielona w tym samym punkcie porządku obrad sesji lub na najbliższej sesji.

 4. Na życzenie interpelującego odpowiedź winna być udzielona na piśmie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia interpelacji.

§ 33. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada: każdy radny, komisje Rady oraz Burmistrz Gminy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 1. tytuł uchwały;

 2. podstawę prawną;

 3. postanowienia merytoryczne;

 4. w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały;

 5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu;

 6. przepisy przejściowe i derogacyjne;

 7. termin wejścia w życie uchwały.

3. Projekty uchwał są opiniowane, co do zgodności uchwały z prawem, przez radcę prawnego.

§ 34. 1. Projekt uchwały, po złożeniu go przez projektodawcę w Biurze Rady - Przewodniczący Rady przekazuje w ciągu 7 dni do zaopiniowania przez właściwą komisję Rady.

 1. Niedostarczenie Przewodniczącemu Rady opinii o projekcie uchwały w terminie 14 dni od daty skierowania jej do komisji oznacza, iż komisja odstąpiła od opiniowania projektu.

 2. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały na sesję, nie później niż 60 dni od daty jego zarejestrowania w Biurze Rady.

§ 35. 1. Projekt uchwały spełniający wymogi formalne może być w nagłych wypadkach przedłożony przez projektodawcę na sesji z pominięciem trybu wymienionego w § 34. 2. Rada decyduje w głosowaniu bezwzględną większością ustawowego składu Rady o jego wprowadzeniu do porządku obrad.

§ 36. W czasie rozpatrywania projektu uchwały na sesji prowadzący obrady udziela głosu w kolejności: projektodawcy uchwały lub jego przedstawicielowi, przedstawicielom komisji, które opiniowały projekt uchwały oraz Burmistrzowi Gminy, (jeżeli nie on był projektodawcą uchwały) lub osobie przez niego upoważnionej. Następnie otwiera dyskusję nad projektem.

§ 37. 1. W trakcie dyskusji radnych nad projektem uchwały prowadzący udziela głosu radnym, Burmistrzowi Gminy lub osobie przez niego upoważnionej.

 1. Za zgodą prowadzącego obrady głos mogą zabrać obecne na sesji osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, w szczególności: przewodniczący gminnych jednostek pomocniczych, gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli złożyli wniosek w tej sprawie prowadzącemu obrady przed otwarciem sesji.

 2. W trakcie dyskusji radny, komisje i Burmistrz Gminy mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany treści projektu uchwały prowadzącemu obrady.

 3. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do zgodności formalno - prawnej wniosku prowadzący może poprosić o przedstawienie w toku dyskusji opinii przez radcę prawnego.

 4. Czas wystąpienia mówcy w dyskusji ogranicza się do 5 min.

 5. Po zakończeniu dyskusji prowadzący może udzielić głosu projektodawcy uchwały lub jego przedstawicielowi, w celu ewentualnego zgłoszenia autopoprawek i zamyka dyskusję.

 6. Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady rozpoczyna procedurę głosowania.

§ 38. 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 1. Zwykła większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest większa niż "przeciw". (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 czerwca 2004 r., znak: PN.2.L.0911/116/2004 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 38 ust. 2 zdanie 2 Statutu)

 2. Bezwzględna liczba głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest większa niż suma głosów "przeciw" i "wstrzymuję się".

§ 39. 1. Głosowanie może być: jawne zwykłe, jawne imienne lub tajne.

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący obrady. Głosowanie jawne zwykłe jest nieważne, jeżeli suma głosów "za", "przeciw" i "wstrzymuję się" jest większa niż liczba obecnych na sali radnych.

 2. W głosowaniu imiennym prowadzący obrady lub wyznaczony przez niego radny odczytuje z listy obecności radnych, którzy głosują ustnie: "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się" i potwierdzają swoje głosowanie na kartach z pieczęcią Rady oraz imieniem i nazwiskiem składając je do protokołu.

 3. W przypadku zgłoszenia wniosku o głosowanie jawne imienne o formie głosowania rozstrzyga Rada.

 4. Głosowanie tajne obowiązuje w przypadkach określonych w ustawie.

 5. Prowadzący obrady przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz zapewnia radnym warunki niezbędne do oddania głosu w sposób tajny. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

 6. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. Karty wydaje radnym komisja skrutacyjna odnotowując ten fakt na liście obecności. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych na sesji.

 7. W przypadku głosowania tajnego nad wyborem osoby lub osób na karcie do głosowania, pod pytaniem: "Czy jesteś za wyborem do/na...", umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona osób zgłoszonych. Radny oddaje głos przez postawienie znaku "X" przy wybranych nazwiskach lub nazwisku. Postawienie znaku "X" przy większej liczbie nazwisk niż jest miejsc mandatowych, dopiski lub skreślenia na karcie, powodują unieważnienie głosu. Nie postawienie znaku "X" przy żadnym nazwisku oznacza wstrzymanie się od głosu.

 8. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa lub niniejsza od liczby miejsc mandatowych, to za zgodą Rady można przeprowadzić głosowanie łączne - "en błoc". Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym pod pytaniem "Czy jesteś za wyborem/odwołaniem..." nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów oraz na dole karty słowa "za", "przeciw", "wstrzymuję się". Postawienie więcej niż jednego znaku "X" lub nie postawienie żadnego, a także dopiski lub skreślenia na karcie, powodują unieważnienie głosu.

§ 40. 1. Wynik głosowania oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów.

 1. Wynik głosowania jawnego ogłasza prowadzący obrady, a tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej niezwłocznie po ich ustaleniu.

 2. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji, a wynik głosowania tajnego w protokole komisji skrutacyjnej, który wraz z kartami do głosowania załącza się do protokołu sesji.

§ 41. 1. Poprawek przyjętych przez projektodawcę na wniosek radnych lub komisji Rady nie głosuje się.

2. Kolejność głosowania wniosków dotyczących uchwały jest następująca:

 1. głosowanie wniosku o odrzucenie uchwały;

 2. głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy lub do komisji Rady;

 3. głosowanie poprawek, przy czym głosuje się w pierwszej kolejności te poprawki, których przyjęcie bądź odrzucenie rozstrzyga o zasadności innych poprawek, a następnie pozostałe poprawki w kolejności od najdalej idących.


 1. Po przegłosowaniu poprawek prowadzący obrady poddaje pod głosowanie całość projektu uchwały z przyjętymi poprawkami.

 2. Głosowanie nad całością projektu uchwały może zostać odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności między poszczególnymi sformułowaniami projektu i czy są one zgodne z przepisami prawa. Głosowanie powinno odbyć się na tym samym posiedzeniu Rady lub na następnej sesji.

 3. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 czerwca 2004 r., znak: PN.2.L.0911/116/2004 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 41 ust. 5 Statutu)

§ 42. W sprawach nie wymagających podjęcia uchwały Rada może wyrażać opinie, zajmować stanowiska i podejmować deklaracje.

§ 43. 1. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego obrady braku quorum w trakcie posiedzenia, uchwały podjęte do tego czasu zachowują moc.

 1. Jeżeli z powodu braku quorum w trakcie posiedzenia nie można podjąć uchwał przewidzianych w porządku obrad, prowadzący przerywa obrady i wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

 2. Fakt przerwania obrad z powodu braku quorum oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 44. Po wyczerpaniu porządku prowadzący obrady kończy sesję wypowiadając formułę: "Zamykam (...) sesję Rady Miejskiej w Płotach".

§ 45. 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać w

szczególności: 1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał;

 1. stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

 2. zatwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;

 3. porządek obrad;


 1. przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

 2. czas trwania posiedzenia;

7 podpis prowadzącego obrady i protokolanta.

 1. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem nowej kadencji.

 2. Na wniosek radnego, zgłoszony do prowadzącego obrady, protokół winien zawierać dosłowny zapis wypowiedzi radnego.

4. Do protokołu z sesji dołącza się w szczególności:
1) listę obecności radnych;

 1. listę gości zaproszonych na sesję;

 2. uchwały podjęte przez Radę;

 3. protokoły głosowań tajnych;


 1. usprawiedliwienia osób nieobecnych;

 2. inne dokumenty złożone do protokołu.

§ 46. 1. Odpis protokołu powinien być do 7 dnia po sesji przesłany Burmistrzowi Gminy.

 1. Wyciągi z protokołu Burmistrz Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

 2. Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się w Biurze Rady i są udostępniane zainteresowanym do wglądu przez Kierownika Biura na miejscu. Nie dotyczy to sesji, których jawność została wyłączona na podstawie przepisów ustaw.

§ 47. 1. Uchwały Rady stanowią załączniki do protokołu.

2. Uchwały powinny zawierać przede wszystkim:
1) datę i tytuł;

 1. podstawę prawną;

 2. określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji;

 3. określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących nadzór nad jej realizacją;

5) przepisy przejściowe i derogacyjne;

6 termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania.

 1. Uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały według kolejności jej podjęcia i rokiem podjęcia.

 2. Uchwały podpisuje prowadzący obrady. Czyni to bez zbędnej zwłoki, najpóźniej przed skierowaniem uchwały do wykonania.

 3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami sesji.

 4. Uchwały przekazuje się wskazanym w nich jednostkom do realizacji.

Rozdział V

KOMISJE RADY

§ 48. 1. Rada powołuje ze swojego grona komisje stałe i doraźne, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

 1. Komisje stałe powoływane są przez Radę w celu sprawnego wykonywania jej bieżących zadań.

 2. Komisami stałymi Rady są:

1) Komisja Budżetu, Finansów, Samorządów i Rolnictwa;

2 Komis a Inicjatyw Gospodarczych, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska;

 1. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej;

 2. Komisja Rewizyjna.


 1. Rada powołuje komisje doraźne do rozpoznawania spraw nie objętych przedmiotem działania komisji stałych.

 2. Komisje doraźne są powoływane na czas określony uchwałą. W uzasadnionych wypadkach Rada może przedłużyć ten okres.

 3. Komisje pełnią funkcje: opiniodawczą, inicjującą oraz kontrolną. Do zakresu ich działań należą w szczególności:


 1. opiniowanie i formułowanie wniosków do projektów uchwał;

 2. opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, Przewodniczącego Rady, Burmistrza Gminy i mieszkańców Gminy;

 3. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;

 4. występowanie z postulatami do Burmistrza Gminy;

 5. kontrolowanie wykonania uchwał Rady oraz działalności Burmistrza Gminy w zakresie właściwym komisji.

§ 49. 1. Komisja składa się od 3 do 5 radnych.

 1. Przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje Rada zwykłą większością głosów.

 2. Członków komisji Rada wybiera na wniosek przewodniczącego komisji (a w razie jego nieobecności na wniosek Przewodniczącego Rady) najpóźniej na następnej sesji po jego wyborze, spośród wszystkich radnych, którzy zgłosili chęć pracy przewodniczącemu komisji (a w razie jego nieobecności Przewodniczącemu Rady).

 3. Rada odwołuje członka komisji zwykłą większością głosów.

 4. Spośród swoich członków komisja wybiera i odwołuje wiceprzewodniczącego komisji.

 5. Radny może zrezygnować z członkostwa w komisji składając oświadczenie na piśmie Przewodniczącemu Rady.

 6. W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady komisja może wyłonić ze swego składu zespół roboczy, ustalając jego przewodniczącego, zakres i termin działania.

§ 50. 1. Radny może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

 1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą być przewodniczącymi komisji stałych.

 2. Radny może być członkiem jednej stałej komisji Rady, z wyjątkiem komisji rewizyjnej.

§ 51. 1. Komisja może podejmować współpracę i odbywać wspólne posiedzenia z innymi komisjami, podejmując wspólne opinie, wnioski, dezyderaty, w szczególności w zakresie realizacji zadań należących do ich właściwości.

 1. Komisja może inicjować i podejmować współpracę z komisjami innych rad, a także z organizacjami społecznymi, zawodowymi i samorządem mieszkańców.

 2. Na wniosek komisji Burmistrz Gminy zapewnia niezbędne materiały oraz udział kompetentnych przedstawicieli Urzędu Miejskiego lub gminnych jednostek organizacyjnych w posiedzeniach komisji.

§ 52. 1. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego Rady lub 1/2 składu komisji.

 1. Członek komisji powinien być powiadomiony o przedmiocie i terminie posiedzenia co najmniej 3 dni przed obradami. W szczególnych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym.

 2. Przewodniczący ustala porządek posiedzenia.

 3. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie osoby celem wszechstronnego wyjaśnienia spraw rozpatrywanych przez Komisję.

§ 53. 1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.

 1. Posiedzenie komisji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący

 2. Prowadzący posiedzenie komisji czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku posiedzenia.

 3. Prowadzący posiedzenie udziela głosu radnym i osobom zaproszonym na posiedzenie. Prowadzący może udzielić głosu również innym osobom przebywającym w sali posiedzeń.

 4. Głosowanie komisji odbywa się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym

 5. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.

§ 54. 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków gminnych, przewodniczący komisji przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady, celem podjęcia decyzji zobowiązującej osoby zarządzające mieniem gminnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 55. Najpóźniej do 31 grudnia każdego roku komisja przedstawia Radzie projekt rocznego planu pracy na rok następny.

§ 56. 1. Przewodniczący o działaniach swojej komisji informuje na bieżąco Przewodniczącego Rady.

 1. Korespondencja komisji kierowana do organów Gminy (w tym również innych komisji i zespołów Rady) oraz do Urzędu Miejskiego odbywa się z powiadomieniem Przewodniczącego Rady, a pozostała za jego pośrednictwem

 2. Na wniosek Rady, przewodniczący komisji lub członek komisji przez niego wskazany składa sprawozdanie z działalności komisji

Rozdział VI

KOMISJA REWIZYJNA

§ 57. 1. Rada kontroluje działalność Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz

jednostek pomocniczych Gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z

wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

3 Komisja Rewizyjna opiniuje w szczególności:

 1. wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy; wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie;

 2. wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy.


 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, na podstawie rocznego planu kontroli uchwalanego przez Radę i obejmującego nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot i termin kontroli.

 2. Poza planem kontroli Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole tylko na zlecenie Rady. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę.

§ 58. 1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący

 1. Komisja przedstawia Radzie projekt rocznego planu kontroli do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy

 2. Kontrolując działalność Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, Komisja kieruje się kryteriami zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 3. Przed przystąpieniem do kontroli Przewodniczący Rady wystawia imienne upoważnienia dla osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego, składającego się minimum z 2 osób.

 4. O zamierzonej kontroli przewodniczący Komisji zawiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej co najmniej na 3 dni przed terminem jej przeprowadzenia, podając przedmiot kontroli.

 5. Przewodniczący zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych jest obowiązany okazać kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienie, o którym mowa w ust. 5.

§ 59. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

 1. Członek Komisji może być wyłączony od udziału w kontroli również wtedy, gdy zachodzą okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.

 2. O wyłączeniu członka Komisji od udziału w kontroli rozstrzygają pozostali członkowie Komisji zwykłą większością głosów.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

§ 60. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani do zapewnienia właściwych warunków do przeprowadzenia kontroli, w szczególności w miarę możliwości odrębnego pomieszczenia oraz dostępu do urządzeń technicznych.

 1. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

 2. Zespół kontrolny nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w jednostce.

 3. Zespół kontrolujący ma prawo:


 1. wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki;

 2. wglądu w dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli;

 3. sporządzania odpisów i kopii dokumentów związanych z przedmiotem kontroli i żądania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem;

 4. wezwania do złożenia wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej przez kierownika.

5. Zespół kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli sporządza protokół zawierający:

 1. nazwę i adres kontrolowanej jednostki oraz imiona i nazwiska osób, których kontrola dotyczy;

 2. skład zespołu kontrolnego;

 3. termin i miejsce przeprowadzenia kontroli;

 4. przedmiot kontroli;

 5. opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych;

 6. spis załączników stanowiących integralną część protokołu;

 7. pouczenie kierownika jednostki o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w treści protokołu z jednoczesnym wskazaniem stosownych dowodów;

 8. podpisy członków zespołu oraz kierownika jednostki kontrolowanej.

6. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej, a
drugi przechowywany jest w aktach Komisji. Uwierzytelnione przez przewodniczącego zespołu
kontrolnego odpisy protokołu przekazywane są Przewodniczącemu Rady oraz Burmistrzowi.

§ 61. 1. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.

 1. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika jednostki kontrolowanej oraz do Burmistrza wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 2. Kierownik jednostki kontrolowanej, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

§ 62. 1. W przypadku zaistnienia na dowolnym etapie procedury kontrolnej podejrzenia popełnienia przestępstwa, zespół kontrolny zawiadamia Radę przedstawiając jednocześnie dowody wskazujące na prawdopodobieństwo jego popełnienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie postanowienia dotyczące komisji Rady.

Rozdział VII

BURMISTRZ GMINY. URZĄD MIEJSKI

§ 63. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Gminy Płoty, zwany dalej "Burmistrzem".

 1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

 2. Warunki płacy Burmistrza określa Rada odrębną uchwałą.

§ 64. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 65. Burmistrz w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje zastępcę burmistrza.

§ 66. 1. Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego zwanego dalej "Urzędem", którego jest kierownikiem.

 1. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa jego Regulamin Organizacyjny, wydany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 2. Burmistrz prowadzi rejestry:

1) jednostek pomocniczych Gminy;

 1. gminnych jednostek organizacyjnych;

 2. składników mienia komunalnego;

4) podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami mienia komunalnego.

§ 67. 1. Skarbnik Gminy oraz Sekretarz Gminy są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie powołania uchwałą Rady.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu są zatrudniani na postawie umów o pracę.

 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz pozostali pracownicy Urzędu są zatrudniani przez Burmistrza na podstawie umowy o pracę.

§ 68. 1. Burmistrz, jego zastępcą Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy współpracują z Radą i jej komisjami, a w szczególności zapewniają:

1) przedstawianie projektów uchwał kierowanych przez Burmistrza pod obrady Rady;

2 informowanie komisji o stanowisku Burmistrza oraz jego pracach podejmowanych w sprawach będących przedmiotem działania komisji. 2. Burmistrz udziela radnym pomocy niezbędnej dla wykonywania mandatu, a w szczególności:

1) dostarcza posiadane materiały;

2 zapewnia udział kompetentnych przedstawicieli Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych w spotkaniach radnych z mieszkańcami.

Rozdział VIII

KLUBY RADNYCH

§ 69. Radni mogą tworzyć kluby radnych określane dalej jako "kluby", według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 70. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 5 radnych.

 1. Członkostwo w klubie jest dobrowolne.

 2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

 3. Celem klubu jest integrowanie działalności radnych oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

 4. Powstanie klubu musi być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

 5. W zgłoszeniu podaje się:


 1. nazwę klubu;

 2. liczbę członków;

 3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

7. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 71. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 72. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

§ 73. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

§ 74. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 75. 1. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.

 1. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem gminy.

 2. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

 3. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminu.

§ 76. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje opinie na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

§ 77. 1. Na wniosek przewodniczących klubów, Burmistrz jest obowiązany zapewnić klubom

organizacyjne warunki, w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

2. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 78. Wszelkie zmiany w Statucie wprowadzone są w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 79. 1. Przepisy gminne podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 2. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

§ 80. Zasady obsługi interesantów określa regulamin organizacyjny Urzędu.

§ 81. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie maja zastosowanie:

 1. przepisy o samorządzie gminnym;

 2. przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 82. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 83. Traci moc dotychczasowy Statut Gminy zatwierdzony uchwałą Nr VIII/202/96 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 października 1996 r. (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 20, poz. 138) wraz ze zmianami wprowadzonymi:

 1. uchwała Nr XXIII/184/2000 z dnia 29 września 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33, poz. 418);

 2. uchwała Nr XXXIII/269/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 839).

§ 84. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 85. Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 MAPA

ZAŁĄCZNIK Nr 2

(w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 czerwca 2004 r., znak: PN.2.L.0911/116/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność § 4 Statutu załącznik nr 2 pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ SOŁECTWSOŁECTWO
MIEJSCOWOŚCI
Czarne
Czarne
Darszyce

Chwalice*, Dalimierz, Darszyce, Ostrobodno,

Gostyń Łobeski

Gostyń Łobeski, Gostyń Bród,

Karczewie
Karczewie
Kocierz

Bądkowo, Kocierz, Lutowo*,

Krężel
Krężel
Luciąża

Dąbie, Kopaniny, Luciąża,

Makowice

Makowice, Makowiska, Gościejewo, rolnicy m. Płoty

Mechowo

Gardemino, Gołań *, Krzywe *, Łęczna, Mechowo,

Modlimowo

Gniewomierz *, Modlimowo,

Natolewice

Bucze, Kobuz, Natolewice, Natolewiczki,

Pniewo

Kłodno, Lusowo, Pniewo, Pniewko,

Słudwia

Dobiesław, Jarzysław, Ławiska, Słudwia,

Sowno
Sowno
Truskolas
Truskolas
Wicimice
Wicimice, Wicimiczki,
Wyszogóra

Chodziebądz*, Dobrzykowo*, Lisowo, Potuliniec, Wyszogóra, Wilczyniec,

Wyszobór
Charnowo, Wyszobór,
Wytok

Głożyna*, Wytok,

* - miejscowości niezamieszkałe

ZAŁĄCZNIK Nr 4Lp.

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

SIEDZIBA JEDNOSTKI ORGANIZ.

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach

Płoty, ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 14

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach

Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1

3.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach

Płoty, ul. Kościuszki Nr 7

4.

Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Płotach

Płoty, ul. Dworcowa Nr 8

5.

Biblioteka Publiczna w Płotach

Płoty, ul. Zamkowa nr 2

6.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach

Płoty, ul. Batorego Nr 15

7.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płotach

Płoty, ul. Piastowa Nr 8

8.

Szkoła Podstawowa w Mechowie

Mechowo, 72-310 Płoty
9.

Szkoła Podstawowa w Wyszoborze

Wyszobór, 72-311 Wicimice

10.

Szkoła Podstawowa w Wicimicach

Wicimice, 72-311 Wicimice

11.

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Płotach z Oddziałem Zamiejscowym w Modlimowie

Płoty ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 17


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 11:20