Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr II/ 9 /2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz wysokości inkasa.

UCHWAŁA Nr II/ 9 /2002

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  12  grudnia   2002 roku

 

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz wysokości

                  inkasa.

                 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984) oraz art. 19 ustawy pkt. 1 i 2  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku, Nr 200 poz. 1683/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

                

§   1

 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach :

 

1/ Przy sprzedaży artykułów przemysłowych                                      -  18,20 zł.

2/ Przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych                                -  14,60 zł.

3/ Przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych w małej ilości          -    2,90 zł.

    lub abonament miesięczny                                                                 - 15,00 zł.                       

 

4/ W stosunku do poz. 1 i 2 może być zastosowany abonament

    miesięczny wynoszący 10 – krotność stawki dziennej.

 

2. Pod pojęciem małej ilości  należy rozumieć sprzedaż towarów w ilości           

    1 opakowania  jednostkowego np. skrzynka, pojemnik, kana  -  jednak

     nie więcej niż  10 kg, 20 litrów lub 100 sztuk.

 

§   2

 

0płaty targowe pobierane będą przez inkasenta na Placu Targowym oraz        w miejscach targowania.

§   3

 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% ściągniętej opłaty.

 

 

§   4

 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§   5

 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/307/2001 z dnia 03 grudnia 2001 roku  w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz wysokości inkasa.

§    6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu    w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                        Jan  Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 10:20