Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr II/ 8 /2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie : ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz określenie inkasentów i wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

UCHWAŁA Nr II/ 8 /2002

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  12 grudnia 2002 roku

 

 

w sprawie : ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz określenie

                   inkasentów i wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984) oraz art. 14 ustawy    z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr     9 poz. 84 z 2002 roku, Nr 200 poz. 1683/  Rada Miejska w Płotach  uchwala co następuje :

 

§   1

 

Ustala się dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Płoty roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości :

a/ 36,00 zł. -  za pierwszego i każdego następnego posiadanego psa,

b/ 18,00 zł. – stawka dotyczy emerytów i rencistów.

 

§   2

 

Ustala się następujące terminy płatności podatku :

a/ do 20 kwietnia każdego roku tj. dla osób fizycznych już posiadających psy,

b/ w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w posiadanie psa.

    / dotyczy osób, które wejdą w posiadanie psa po 20 kwietnia/

 

§   3

 

1.      Poboru podatku od posiadaczy psów na terenie wsi dokonują sołtysi poszczególnych sołectw w drodze inkasa w terminach określonych w § 2.

2.      Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości  20 %  ściągniętego podatku.

3.      0soby fizyczne z terenu miasta uiszczają opłaty za posiadanie psa                        u inkasenta  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                        w Płotach.

4.      Warunki płatności dla inkasenta zostaną określone w umowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§   4

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy  Płoty.

 

 

§   5

 

 

Traci moc uchwała Nr XXXV/293/2001 z dnia 26 października  2001 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, inkasentów oraz wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

 

§   6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu           w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

  

                                                                            Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Jan Przedaszek

    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 10:19