Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IX/ 81 /2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu Miejski w Płotach.

UCHWAŁA Nr  IX/ 81 /2003

 

         Rady Miejskiej w Płotach

         z dnia 27 sierpnia 2003 roku

 

 

w sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania  w Przedszkolu

                  Miejski w Płotach.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806,            z 2003r. Nr 80 poz. 717 )  oraz art. 14 ust. 5 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. Nr 95 poz. 425, tekst jednolity  1996 roku Dz. U. Nr 67 poz. 329;  zm. 1996r. Dz. U. Nr 106 poz.496; 1997r. Dz. U. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; 1998r. Dz. U. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126 z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz.550, Nr 104/ poz. 1104,  Nr 120 poz. 1268, Nr  122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 6 poz.65/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

2.      Ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Płotach :

     a)  opłata stała miesięczna za przedszkole                                          -   90 zł.

     b) koszt wyżywienia całodziennego                                                      -    4 zł.

     c) koszt  obiadu  dla pracowników przedszkola                                   -     4 zł.

 

4.      W przypadku korzystania z przedszkola w ramach bezpłatnego nauczania              i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się następującą wysokość opłat za świadczenia :

a) koszt śniadania i obiadu                                                                  -     5,30 zł.

     (w tym przygotowania – 2 zł. i koszt posiłków 3,30 zł.)

b)  koszt śniadania                                                                               -     2,00 zł.

     (w tym koszt przygotowania – 0,30 zł. i koszt posiłku 1,70 zł.)

c)  koszt obiadu                                                                                   -      3,30 zł.

     (w tym koszt przygotowania – 1,00 zł. i koszt posiłku – 2,30 zł.)

d)  koszt obiadu i podwieczorku                                                           -     5,30 zł.

     (w tym koszt przygotowania – 2,00 i koszt posiłków – 3,30 zł.)

e)  koszt napoju dziennie                                                                     -     0,50 zł.

f)   koszt przygotowania napoju – miesięcznie                                     -    2,00 zł.

 

 

5.      Za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje

     się zwrotu opłaconej stawki żywieniowej.

 

-    2   -

 

 

§    2

 

 

1.       0bowiązek uiszczenia należności, o której mowa w § 1, powstaje od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

 

3.       Pracownicy płacą należność za korzystanie z obiadu od pierwszego dnia  korzystania.

 

 

§    3

 

 

1.       Termin płatności ustala się do dnia 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc  pobytu dziecka w przedszkolu.

 

2.       W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki ustawowe.

 

§    4

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§    5

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej  Nr  XLIV/371/2002  z dnia  29  sierpnia  2002 roku w sprawie odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania                       w  Przedszkolu Miejskim w Płotach.

 

§    6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

         

                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Jan Przedaszek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 03-11-2009 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 08:38