Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/ 208 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wysokości inkasa.

UCHWAŁA Nr XXII/ 208 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  15 listopada    2004 roku

 

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, określenia inkasenta

                  oraz wysokości  inkasa.

                 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku           o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 19 ustawy pkt. 1 i 2  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz. 1291 /  Rada Miejska   w Płotach uchwala co następuje :

                

§   1

 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach :

 

    1/ Przy sprzedaży artykułów przemysłowych                                      -  19,00 zł.

    2/ Przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych                                -  15,50 zł.

    3/ Przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych w małej ilości          -    3,00 zł.

      

2. Pod pojęciem małej ilości  należy rozumieć sprzedaż towarów w ilości           

    1 opakowania  jednostkowego np. skrzynka, pojemnik, kana  -  jednak

     nie więcej niż  10 kg, 20 litrów lub 100 sztuk.

 

§   2

 

1.      Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.      Inkasentem opłaty targowej wyznacza się p. Milewskiego Tadeusza.

 

§   3

 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20%  sumy zainkasowanej opłaty         i terminowo odprowadzonej do 15 każdego miesiąca na rachunek Gminy Płoty.

 

§   4

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Płotów.

 

 

 

 

§   5

 

Traci moc uchwała Nr XII/111/2003  z dnia  09  grudnia 2003 roku  w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz wysokości inkasa.

§    6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia       1 stycznia 2005 roku.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                        Jan  Przedaszek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:45