Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/ 207 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie : ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz określenie inkasentów i wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

UCHWAŁA Nr XXII/ 207 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  15 listopada  2004 roku

 

 

w sprawie : ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz określenie

                   inkasentów i wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz. 1291/  Rada Miejska w Płotach  uchwala co następuje : 

 

 

§   1

 

Ustala się dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Płoty roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości  20,00 zł.  za pierwszego i każdego następnego posiadanego psa.

 

§   2

 

Ustala się następujące terminy płatności podatku :

a/ do 20 kwietnia każdego roku tj. dla osób fizycznych już posiadających psy,

b/ w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w posiadanie psa.

    / dotyczy osób, które wejdą w posiadanie psa po 20 kwietnia/

 

§   3

 

1.      Zarządza się pobór podatku w formie inkasa.

2.      Inkasentami na terenie wiejskim są sołtysi poszczególnych sołectw gminy Płoty,

a na terenie miasta Płoty pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej  p. Anna Mirecka.

3.       Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości  20 %  sumy zainkasowanego podatku.

 

 

 

 

 

 

 

 

§   4

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi   Płotów.

 

 

§   5

 

 

Traci moc uchwała Nr XII/110/2003  z dnia 09 grudnia 2003  roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, inkasentów oraz wysokości inkasa z tytułu jego pobierania.

 

§   6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia       1 stycznia 2005 roku.

 

  

                                                                            Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Jan Przedaszek

    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:45