Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/ 206 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA  Nr XXII/ 206 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  15 listopada  2004 roku

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku              o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art.  5 ust.  1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr  9 poz. 84 z 2002 roku  Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz. 1291 /  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :         

§   1

0kreśla  się na terenie gminy i miasta Płoty następujące stawki podatku od nieruchomości :   

1.      0d gruntów                                                                       

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez

    względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

    od 1 m2 powierzchni                                                                            - 0,49 zł.

 

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

     wodnych od 1 ha powierzchni                                                             - 3,30 zł.

 

c/  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

     działalności  pożytku publicznego przez organizacje  pożytku

      publicznego   od 1 m2 powierzchni                                                   -   0.10 zł.

 

 

2.      0d budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej                                     -  0,48 zł.

 

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

    części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie

    działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                 - 14,95 zł.

 

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

    kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej   - 7,90 zł.

 

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

    udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni  użytkowej     -  3,09 zł.                                                                    

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

    działalności   pożytku publicznego przez organizacje  pożytku

         publicznego od 1m2 powierzchni  użytkowej                                       -    4,45 zł.

 

 

 

 

3.    0d budowli  2%  ich wartości,  w tym  1 % od oczyszczalni ścieków

 

 

§   2

 

1.      0kreśla się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      0kreśla się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/205/2004 Rady Miejskiej  w Płotach z dnia 15 listopada 2004r.

 

§   3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§   4

Traci moc uchwała Nr XII/107/2003  z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

§   4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia       1 stycznia 2005 roku.

 

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                               Jan Przedaszek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:45