Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/ 205 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2005 rok oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA  Nr XXII/ 205 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  15 listopada  2004 roku

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 q żyta służącej za podstawę do ustalenia

                  podatku rolnego na 2005 rok oraz określenie inkasentów

                  i wynagrodzenia za inkaso.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku              o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  o podatku rolnym /tekst jednolity z 1993r.Dz. U. Nr 94 poz. 431  zm. z 1994r., Dz. U. Nr 1 poz. 3;  z 1996r.  Dz. U. Nr 91 poz. 409; z 1997r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998r. Nr 108 poz.681, z 2001r. Nr 81 poz. 875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680,   z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568/  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§   1

 

0bniża się średnią cenę żyta ogłoszoną  przez Prezesa GUS służącą za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2005 rok do kwoty  33,10 zł. za 1q.

 

§   2

 

1. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokość 7 % od sumy zainkasowanych

     podatków.

3.  Inkasentami są sołtysi poszczególnych sołectw gminy Płoty.

 

§   3

 

1.      0kreśla się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      0kreśla się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§   4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Płotów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   §   5

 

Traci moc uchwała Nr XII/106/2003 z dnia 09 grudnia  2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny 1 q żyta służącej za podstawę do ustalania podatku rolnego na 2004 rok oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

§   6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia       1 stycznia 2005 roku.

 

                                                                         Przewodniczący Rady  

                                                                   Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:44