Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XIX/ 182 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie: uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Resko w gminie Płoty

U C H W A Ł A  Nr XIX/ 182 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  21 lipca  2004 roku

 

 

w sprawie:  uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie

                   Nadleśnictwa Resko w gminie Płoty

 

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.                 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art.42, art.44 ust.1 i 2 oraz art.45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004r.), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§    1

 

1.  Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych dydaktycznych

     i krajobrazowych za użytki ekologiczne tereny bagienne, torfowiska, naturalne

     zbiorniki wodne, śródleśne i śródpolne oczka wodne, stanowiska rzadkich

     i chronionych gatunków roślin oraz miejsca bytowania i rozrodu ptactwa wodnego

     i innych gatunków zwierząt o łącznej powierzchni 30,66 ha położone

     w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Resko, oznaczone numerami 34d obręb

     Darszyce- część działki nr 34, 43b obręb Darszyce- część działki nr 43/1, 37d, 37

     i obręb Darszyce- część działki nr 37, 289h obręb Lisowo- część działki nr 289/2,

     298m obręb Wilczyniec- część działki nr 298, 309c obręb Łęczna- część działki

     nr 309, 308c obręb Łęczna- część działki nr 308, 334b obręb Wyszogóra- część

    działki nr 334/1, 335g obręb Wyszogóra- część działki nr 335/1, 95f obręb Lisowo-

     część działki nr 95/3 zgodnie z załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną

     część uchwały.

 

2.Ochrona użytków ekologicznych polega na wprowadzaniu następujących zakazów:

 

a)   niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

 

b)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształconych rzeźbą terenu                z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

 

c)   uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,

 

d)   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

 

e)   likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- błotnych, 

-   2   - 

 

f)    wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

 

g)   zmiany sposobu użytkowania ziemi,

 

h)  wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

 

i)    umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

 

j)    zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin  i grzybów chronionych, 

 

k)   umieszczania tablic reklamowych

 

 

3. Zakazy, o których mowa w pkt. 2 nie dotyczą:

 

a)   prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

b)   realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

c)   zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

d)   likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

 

 

                                                           §    2

 

Wykonanie uchwały powierza się Nadleśnictwu Resko.

 

 

§    3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

            

                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                         Jan Przedaszek  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:26