Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XIX/ 181 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie: opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

U C H W A Ł A  Nr XIX/ 181 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  21 lipca  2004 roku

 

 

 w sprawie:   opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele

                     niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami

                     ruchu drogowego.

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958 z 2001r. Nr 125 poz. 1371 z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.365, Nr 62 poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217 poz. 2124) Rada Miejska w Płotach  uchwala co następuje:

 

§    1

 

Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Urząd Miejski w Płotach za zajęcie pasa drogowego dróg - ulic gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  dotyczące:

 

1)   prowadzenia robót w pasie drogowym

2)   umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych     z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego,

3)   umieszczania w pasie drogowym obiektów drogowych niezwiązanych              z potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam,

4)   zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienionych w pkt 1-3

 

§    2

 

1.   Za zajęcie jednego metra kwadratowego powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w §1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)   przy zajęciu jezdni do 50% szerokości  -                                          4,00 zł.

2)   przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni  -      7,00 zł

 

2.   Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów zatok

      autobusowych i postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych

 

3.   Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę

     opłat za każdy dzień zajęcia jednego metra kwadratowego pasa drogowego        

       w wysokości                                                                                         -   1,00 zł.

 

 

4.   Przez dzień  zajęcia rozumie  się  także  zajęcie  pasa drogowego  trwające  krócej  niż  24 godziny.

 

§    3 

 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 2 ustala się stawki roczne opłat za jeden metr kwadratowy powierzchni pasa drogowego, drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1)   w jezdni   -   70,00 zł.

2)   w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym        30,00zł

3)   w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym    - 15,00  zł.

4)   na drogowym obiekcie inżynierskim   -   150,00zł.

 

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1 pkt 1, 2,3 i 4.

 

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

§    4 

 

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 za jeden metr kwadratowy powierzchni ustala się następujące stawki:

1)    pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a)   poza obszarem zabudowanym    -                                       0,30 zł.

b)  na terenie zabudowanym             -                                       0,50 zł.

           2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów -     0,40 zł.

3)   pasa drogowego zajętego przez reklamy -                                      1,00 zł.

 

 

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż    24 godziny.

 

§    5 

 

 

Obszarem zabudowanym jest obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi: E- 17 lub D- 42 (obszar zabudowany) i E- 18 lub D- 43 ( koniec obszaru zabudowanego).

 

 

 

 

 

§    6

 

 Wykonywanie ustawy powierza się Burmistrzowi Płotów

 

                                                     §    7

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Przewodniczący   Rady

 

                                                               Jan Przedaszek

 

                                                      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 10:26