Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XXXII/328/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

U C H W A Ł A Nr XXXII/328/2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 27 października 2005 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm.
Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.
1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości (Dz.U nr 175, poz. 1459 z 2005r.) oraz art. 68 ust.1, 1,
pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z
2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)

Rada Miejska w Płotach uchwała co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych lub
przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności w wysokości:

a) 1,5% za każdy rok użytkowania, jeśli opłata za przekształcenie
wnoszona jest jednorazowo
b) 1% za każdy rok użytkowania, jeżeli opłata za przekształcenie
wnoszona jest w ratach.

2. Ustala się następujące zasady uiszczenia należności za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w systemie ratalnym:
a) pierwsza wpłata w wysokości 20% opłaty ustalonej zgodnie z ust.1 lit.b
płatna najpóźniej w terminie 2 tygodni od dnia wydania decyzji,
b) pozostała część opłaty może być rozłożona do 10 rat rocznych,
płatnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego

§ 2

W przypadku, gdy kwota opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nie przekracza 300,00 zł opłata ta podlega
uiszczeniu jednorazowo.

§ 3

Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności tych nieruchomości, które są wykorzystywane
lub przeznaczone na cele mieszkaniowe, gdy przekształcenie następuje na rzecz
użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy wnieśli
jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, zgodnie z
obowiązującymi wówczas przepisami prawa.

§ 4

Traci moc uchwała nr XLII/347/2002 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 24 maja
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 02-11-2009 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 08:09