Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXVI / 265 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 183 504,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
750 75020 2320 14 280,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst;
758 75801 2920 46 356,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;
854 85415 2030 122 868,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin);

§2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 67,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
756 75621 0010 67,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 825 909,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60014 4300 14 280,00 - zakup usług pozostałych;
801 80110 4300 20 781,00 - zakup usług pozostałych;
801 80195 4210 25 575,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
854 85415 3240 122 868,00 - stypendia dla uczniów;
900 90002 6650 36 600,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych;
926 92605 2820 8 000,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
926 92695 6050 597 805,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

§4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 642 472,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6050 281 600,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (rozb. dróg gm.)
710 71035 6050 40 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (bud. cmentarza)
710 71095 6050 10 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (bud. ul. Bajkowej)
750 75023 4210 67,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75095 4210 8 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75095 6050 35 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (obiekty użytecz. publ.)
801 80101 6050 30 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (remont SP Nr 3)
801 80101 6050 25 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (bud. sal gimnast.)
900 90095 6050 5 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (bud. terenów rekreac.)
900 90095 6050 17 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (bud. placów zabaw)
900 90095 6050 805,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (gosp. energet.)
921 92109 6050 40 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (bud. świetlic wiejskich)
926 92601 6050 150 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (bud. reg. ośr. sport.)

§5. Zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2009r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 20-04-2009 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 20-04-2009 12:37