Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIII / 331 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: okreslenia stawek podatku od nieruchomosci.

UCHWAŁA Nr XXXIII / 331 / 2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 listopada 2005 roku


w sprawie: okreslenia stawek podatku od nieruchomosci.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., zm. Dz.
U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr
214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9
poz. 84 z 2002 roku Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039,
Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i
884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz.
1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419),

Rada Miejska w Płotach uchwala co nastepuje :

§ 1

0kresla sie nastepujace stawki podatku od nieruchomosci obowiazujace na terenie
Gminy Płoty:

1. 0d gruntów

a) zwiazanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej bez wzgledu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,49 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,30 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnosci
po2ytku publicznego przez organizacje po2ytku publicznego - 0,10 zł
od 1 m2 powierzchni.

2. 0d budynków lub ich czesci :

a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni u2ytkowej,
b) zwiazanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czesci zajetych na prowadzenie działalnosci
gospodarczej - 14,95 zł od 1 m2 powierzchni u2ytkowej,
c) zajetych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,90 zł od 1 m2 powierzchni u2ytkowej,
d) zajetych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie udzielania
swiadczen zdrowotnych - 3,09 zł od 1m2 powierzchni u2ytkowej,
e) pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnosci
po2ytku publicznego przez organizacje po2ytku publicznego - 4,45 zł od 1m2
powierzchni użytkowej.

3. 0d budowli 2% ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a od oczyszczalni scieków wraz
z infrastruktura towarzyszaca – 1%

§ 2

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Płotów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII/206/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomosci.

§ 4

Uchwała wchodzi w 2ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiazujacą od dnia
1 stycznia 2006 r.
Przewodniczacy Rady


Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 09:32