Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXX/300/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie: zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Miasta i Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXX/300/2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 26 sierpnia 2005 r.


w sprawie: zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze
Miasta i Gminy Płoty.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (Dz. U. tekst jedn. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, zm. z 2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 92
poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 33 poz. 289) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. (Dz. U. Nr 116 poz. 753)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Płoty ma charakter
stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne, bądź z inicjatywy Urzędu Miejskiego
i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w przypadku wystąpienia zagrożenia ze
strony zwierząt.

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały.

§ 2

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez podmioty posiadające
odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, z którymi Gmina Płoty podpisze stosowną umowę,
w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego ze strony bezdomnych zwierząt
oraz zwierząt rannych lub chorych.

§ 3

1. Burmistrz Płotów co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt
bezdomnych, poda do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie komunikatów na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach, informację o:

1) terminie wyłapywania zwierząt,
2) granicach terenu, na którym będą wyłapywane,
3) adresie schroniska, w którym zostaną umieszczone po wyłapaniu,
4) podmiocie wykonującym wyłapywanie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w przypadku doraźnego wyłapywania
zwierząt bezdomnych, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt rannych lub
chorych.

§ 4

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może nastąpić jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
bez zadawania zwierzętom cierpień.

§ 5

Wyłapywane zwierzęta należy poddać oględzinom weterynaryjnym celem ustalenia stanu zdrowia,
szczepień ochronnych itp.

§ 6

Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone niezwłocznie w schronisku dla zwierząt.

§ 7

Urząd Miejski prowadzi rejestr wyłapywanych zwierząt bezdomnych.

§ 8

1. Kosztem wyłapania, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt będą obciążeni
właściciele zwierząt, w przypadku ich ustalenia, w wysokości wydatków poniesionych przez
gminę i schronisko.

2. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich
swoich praw właścicielskich i uiszczeniu opłat, o jakich mowa w ust. 1.

3. Po upływie 14 dni przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, zwierzę staje się własnością
schroniska, które decyduje o jego dalszym losie, np. przeznaczeniu do adopcji lub poddaniu
sterylizacji lub kastracji.

4. O wydaniu zwierzęcia schronisko powiadamia pisemnie Urząd Miejski prowadzący rejestr
wyłapanych zwierząt, podając imię i nazwisko oraz adres nowego opiekuna.

§ 9

Wyłapane zwierzęta bezdomne, w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt, mogą być:
1) sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii,
2) wydane nowym właścicielom lub opiekunom,
3) usypiane przez lekarza weterynarii w przypadku miotów ślepych i zwierząt chorych,
cierpiących, nie rokujących nadziei na wyleczenie.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 09:00