Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXX/299/05 Rady Miejskiej w Płotach Z dnia 26 sierpnia 2005r. W sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

UCHWAŁA Nr XXX/299/05
Rady Miejskiej w Płotach
Z dnia 26 sierpnia 2005r.


W sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568 oraz z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:


§ 1. 1. Ustala się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej
według harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Dyrektorzy, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych
opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów finansowych i przedkładają je
Skarbnikowi gminy w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Projekty planów, o których mowa w § 1 ust. 2 opracowywane są na podstawie:
a) wskazówek Rady Miejskiej do projektu budżetu,
b) aktualnego poziomu cen/stawek, taryf, opłat i podatków / z uwzględnieniem zmian
wchodzących w życie od dnia 1 stycznia roku budżetowego,
c) zakładanej prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,
d) istniejącego w roku poprzedzającym rok budżetowy stanu organizacyjnego placówek
finansowanych z budżetu gminy,
e) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
f) stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy.
Wszelkie zmiany w organizacji jednostek skutkujące zwiększeniem wydatków muszą być
zaakceptowane przez Burmistrza.

§ 3. Skarbnik gminy na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków, a także prognozy kwot
dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy i zadań
z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami, oraz subwencji z budżetu
państwa sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu
w terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 4. 1. Burmistrz opracowuje:

a) projekt uchwały budżetowej na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika
gminy, a Zebranych na poszczególnych etapach prac projektowych,
b) informacje o stanie mienia komunalnego.

2. Projekt uchwały budżetowej oraz informacje o stanie mienia komunalnego Burmistrz
przedkłada w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania,
b) Radzie Miejskiej.

§ 5. 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

a) prognozowanie kwoty dochodów i wydatków budżetowych według działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań własnych, zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
b) prognozowanie kwoty dochodów według ważniejszych źródeł,
c) wydatki budżetowe z wyodrębnieniem grup wydatków obejmujących w szczególności:
- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia,
- pochodne od wynagrodzeń,
- dotacje,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- innych wydatków rzeczowych,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne),
d) źródła pokrycia deficytu bądź kierunki przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
e) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
f) plany przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych,
g) wyszczególnienie dotacji celowych udzielanych z budżetu.

2. Uchwała budżetowa gminy może zawierać:

a) upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań oraz kredytów i pożyczek na
pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego,
b) upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania innych niż ustawowo określonych zmian
w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji
budżetowej,
c) upoważnienie dla Burmistrza do przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania
zmian w planie wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
d) inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu.

§ 6. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza:

a) objaśnienia do projektu budżetu,
b) informacje o stanie mienia komunalnego.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymany projekt uchwały wraz z materiałami
informacyjnymi przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania stałym komisjom Rady.

2. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały
budżetowej.

3. Wprowadzenie zgłaszanych przez komisję propozycji zmian do projektu budżetu polegających
na zwiększeniu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych kwotach dochodów lub
zwiększenia planowanych dochodów może nastąpić jedynie za zgodą Burmistrza ze
wskazaniem przez komisję dodatkowych źródeł dochodów.

4. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania opinii
o projekcie budżetu przez Komisję Budżetu, Finansów, Samorządu i Rolnictwa.

§ 8. 1. Komisja Budżetu przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi pisemną opinię, a Burmistrz po
zapoznaniu się z jej treścią w terminie 7 dni dokonuje w projekcie uchwały budżetowej
ewentualnych poprawek.

2. Nieuwzględnienie przez Burmistrza w projekcie uchwały budżetowej wniosków komisji
wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 9. 1. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały
budżetowej przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich
planów finansowych.

2. Dyrektorzy, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych
w terminie 30 dni od przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 nie później niż do
22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy opracowują plany finansowe jednostek.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 08:40