Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXX/298/05 Rady Miejskiej w Płotach Z dnia 26 sierpnia 2005r. W sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2006.

UCHWAŁA Nr XXX/298/05
Rady Miejskiej w Płotach
Z dnia 26 sierpnia 2005r.


W sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2006.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568 oraz z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2006 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań:

1. Inwestycje:

a) Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Płotach,
b) Termomodernizacja i remont Gimnazjum Publicznego w Płotach oddział zamiejscowy w
Modlimowie,
c) Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Płoty,
d) Konserwacja chodników miejskich,
e) Przygotowanie inwestycji pt. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Płotach”,
f) Utrzymanie zbiorników przeciwpożarowych,
g) Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Płoty,
h) Kompleksowy remont i rozbudowa systemów oświetlenia ulicznego miasta i gminy
Płoty,
i) Rozwiązanie gospodarki energetycznej wraz z budową sieci gazowej w gminie Płoty,
j) Budowa terenów rekreacyjnych i sportowych oraz tras rowerowych wzdłuż
rzeki Regi (teren gminy Płoty)”,
k) Budowa placów zabaw,
l) Remonty świetlic wiejskich,
m) Konserwacja boisk sportowych,
n) Przygotowanie inwestycji pt. „Budowa regionalnego ośrodka sportowo – rekreacyjnego
w Płotach”,

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – według
potrzeb.

3. Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych
form zwalczania bezrobocia.

4. Podejmowanie działań w celu zmiany struktury dochodów, w tym poszukiwanie
możliwości wprowadzania do budżetu nowych dochodów.

§ 2. 1. Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowo – księgowych jednostek
organizacyjnych gminy:

a) przewidywany wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 1% powyżej wskaźnika
inflacji;
b) przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do roku 2005
nie więcej niż o wskaźnik inflacji,

2. Plany finansowo – księgowe mogą być sporządzone wariantowo:

a) wariant podstawowy w oparciu o wskaźniki, o których mowa w ust. 1,
b) wariant dodatkowy uwzględniający rzeczywiste potrzeby jednostek.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi, Skarbnikowi gminy oraz Kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady


Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 08:35