Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXX / 297 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu Miejskim w Płotach.

UCHWAŁA Nr XXX / 297 / 2005
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu Miejskim
w Płotach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Nr 256 poz. 2572,
zm. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz.
2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie
w Płotach:

a) opłata stała miesięczna za przedszkole - 110,00 zł
b) koszt wyżywienia całodziennego - 4,30 zł
c) koszt obiadu dla pracowników przedszkola - 4,30 zł

2. W przypadku korzystania z przedszkola w ramach bezpłatnego nauczania i wychowania
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się następującą
wysokość opłat za świadczenia:

a) koszt śniadania i obiadu - 5,50 zł
(w tym przygotowania - 2 zł i koszt posiłków 3,50 zł)
b) koszt śniadania - 2,10 zł
(w tym koszt przygotowania - 0,30 zł i koszt posiłku 1,80 zł)
c) koszt obiadu - 3,50 zł
(w tym koszt przygotowania - 1,00 zł i koszt posiłku 2,50 zł)
d) koszt obiadu i podwieczorku - 5,50 zł
(w tym koszt przygotowania - 2,00 zł i koszt posiłków 3,50 zł)
e) koszt napoju - dziennie - 0,50 zł
f) koszt przygotowania napoju - miesięcznie - 2,00 zł
g) koszt zupy z przygotowaniem - 1,00 zł

3. Za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się
zwrotu opłaconej stawki żywieniowej.

§ 2

1. Obowiązek uiszczenia należności, o której mowa w § 1, powstaje od pierwszego dnia
pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Pracownicy płacą należność za korzystanie z obiadu od pierwszego dnia korzystania.

§ 3

1. Termin płatności ustala się do dnia 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc pobytu
dziecka w przedszkolu.
2. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki
ustawowe.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XX/196/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie
odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu Miejskim w Płotach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 29-10-2009 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2009 08:34