Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXXV/356/06 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty w obrębie geodezyjnym Płoty 3, dla działki nr 360.

UCHWAŁA NR XXXV/356/06
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty
w obrębie geodezyjnym Płoty 3, dla działki nr 360.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr
141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Płotach uchwala,
co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1. 1. Zgodnie z Uchwalą Nr XXVI/252/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 marca
2005r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Płoty, w obrębie geodezyjnym Płoty 3, dla działki nr 360, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleń niniejszej uchwały ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty z czerwca 2003r. – uchwala się zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w obrębie geodezyjnym
Płoty 3, dla działki nr 360.

2. Zmiana planu obejmuje obszar w granicach oznaczonych na rysunku planu w skali 1:500,
o powierzchni 0,1 ha.

3. Przedmiotem planu jest teren stacji paliw.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 500,
2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Płoty,
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.

§ 2. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują: teren lokalizacji stacji paliw
z towarzyszącymi usługami handlu, oznaczone na rysunku planu symbolem – KS:


Rozdział 2
Przepisy szczegółowe


§ 3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 KS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług komunikacyjnych, stacja paliw płynnych oraz stacja
gazu płynnego z usługami handlu gastronomii,
2) zasady zagospodarowania terenu,:
a) maksymalna wysokość zabudowy jako wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej
położonym wejściu do budynku, do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub
1 punktu zbiegu połaci dachowych, nie może przekroczyć 7 m,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,
c) maksymalna powierzchnia biologicznie czynna 5 % powierzchni działki,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od krawędzi jezdni drogi krajowej
nr 6, 4 m. od granicy pasa drogowego będącego północną granicą zmiany planu.

3) obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od ulicy I. Armii Wojska Polskiego
znajdującej się przy zachodniej granicy planu,

4) ustala się zakaz podziału nieruchomości.


Rozdział 3
Ustalenia z zakresu ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i przestrzeni
publicznej


§ 4. Warunki ochrony środowiska i przyrody:

1) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni związanych z przyjęciem i wydawaniem
produktów naftowych poprzez instalację deszczowo – technologiczną do separatora,
2) magazynowanie paliwa w zbiornikach zadołowanych i dwu płaszczowych.

§ 5. Na terenie objętym zmianą planu ustala się strefą „B” ochrony konserwatorskiej
obowiązuje:

1) zachowanie, konserwację i rewaloryzacja zasadniczych elementów zagospodarowania.

§ 6. Na obszarze zamiany planu ustala się strefę W.III ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, w strefie tej obowiązuje:

1) uzgodnienie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych związanych
z pracami ziemnymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji należy przeprowadzić interwencyjne
badania archeologiczne na koszt inwestora,

3) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania
stosownego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. W zakresie ochrony przestrzeni publicznej ustala się
:
1) lokalizacja nośnika reklamowego przy granicy z drogą krajową, o powierzchni nie
większej niż 7m2; odległość nośnika reklamowego min. 10 m od krawędzi jezdni drogi
krajowej;

2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

Rozdział 4
Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej


§ 8. Ustala się zasady obsługi inżynieryjnej:

1) zaopatrzenie w wodę – z wodociągu miejskiego Ø 100,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej Ø 200, znajdującej się
w drodze krajowej nr 6,
3) odprowadzenie wód opadowych po oczyszczeniu do kanalizacji deszczowej Ø 300,
znajdującej się w drodze krajowej nr 6,
4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych – poprzez składowanie w pojemnikach,
a następnie ich wywóz na wysypisko miejskie,
5) zaopatrzenie w ciepło – z własnego źródła olejowego,
6) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącej sieci miejskiej,
7) obsługa telekomunikacyjna – poprzez centralę telefoniczną w Płotach.

Rozdział 5
Ustalenia z zakresu obsługi komunikacyjnej§ 9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej i powiązania z układem zewnętrznym:

1) wjazd w ruchu jednokierunkowym od ulicy I. Armii Wojska Polskiego, zgodnie
z rysunkiem zmiany planu;
2) wyjazd w ruchu jednokierunkowym na ulice I. Armii Wojska Polskiego, zgodnie
z rysunkiem zmiany planu po usunięciu kolizji;
3) lokalizacja minimum 2 miejsc parkingowych dla samochodów na terenie działki, oraz
jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 6
Przepisy końcowe


§ 10. Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie tracą moc ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty uchwalonego uchwałą nr XLV/410/98 Rady
Miejskiej w Płotach z dnia 19 czerwca 1998r. w jednostce strukturalnej „B”.

§ 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala
się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płoty.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Płoty.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 10:39