Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXVII / 376 / 2006 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Resko w gminie Płoty

UCHWAŁA Nr XXXVII / 376 / 2006
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie: uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa
Resko w gminie Płoty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz .U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271
i Nr 214, poz.1806 z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Dz.U. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203), z 2005r. Nr 178, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 oraz art. 42,
art .44 ust.1 i 2 oraz art. 45 ust.1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r., zm. z 2005 Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087),

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1

1. Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych,
krajobrazowych i unikatowych zasobów genowych za użytki ekologiczne cenne
ekosystemy takie jak: bagna, torfowiska, stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków
roślin - o łącznej powierzchni 4,16 ha, położone w kompleksach leśnych Nadleśnictwa
Resko, wg następujących oznaczeń:

a) numer 3b obręb Kocierz- działka nr 3/3, pod nazwą „ Źródliskowe wąwozy koło
Kocierza”. Obiekt ten to obszar źródliskowy, zasilający bezpośrednio koryto rzeki Regi,
a ściśle Rejowickie Jezioro Zaporowe. Występuje tam bogata populacja łuskiewnika
różowego,

b) numer 16 l obręb Pniewo – działka nr 16/1, pod nazwą „Wełniankowy mszar”. Obszar
cenny ze względu na strefowy układ fitocenoz na torfowisku przejściowym: mszar
sosnowy z sosną o skarlałej postaci; występuje tam populacja wełnianki - zgodnie
z załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część uchwały.

2. Ochrona użytków ekologicznych polega na wprowadzaniu następujących zakazów:

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
obiektów związanych z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych,
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
e) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno- błotnych,
f) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
g) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
h) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
i) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką,
j) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin
i grzybów chronionych,
k) umieszczania tablic reklamowych.

3. Zakazy, o których mowa w pkt. 2 nie dotyczą:

a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,
b) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną
formę ochrony przyrody,
c) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
d) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji
ratowniczych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Nadleśnictwu Resko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 09:23