Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX/385/06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr XXXIX/385/06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. 214, poz. 1806, 2005 r. Dz. U. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020 z 2006 r. Nr 79, poz.549) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

 

Zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

 

 

§ 1

Ilekroć w dalszym tekście jest mowa o:

a)      „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami);

b)      „pracownikach mianowanych" lub w skrócie „pracownikach"- rozumie się przez to pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych gminy, na stanowiskach kierowniczych lub stanowiskach, na których zgodnie ze Statutem Gminy zatrudnienie następuje w drodze mianowania.

c)      „zasadach" rozumie się przez to treść niniejszej uchwały

 

 

§ 2

Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlega każdy pracownik mianowany, niezależnie od wymiaru zatrudnienia, stażu pracy oraz stanowisk i funkcji służbowych.

 

 

§ 3

1.      Okresowych ocen kwalifikacyjnych dokonuje się nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na dwa lata.

2.      Konkretny termin przeprowadzenia oceny ustala Burmistrz.

 

 

§ 4

1.      Przedmiot oceny stanowią kwalifikacje pracownika mianowanego oraz realizacja przez niego obowiązków określonych w art. 15, 16, 18, 19 ustawy. W toku oceny uwzględnia się specyfikację i zróżnicowany charakter zadań i obowiązków poszczególnych pracowników oraz warunki pracy.

2.      Szczegółowe kryteria oceny określa arkusz oceny pracownika mianowanego, ustalony przez komisję. Kryteria te zatwierdza Rada

 

                                                                                    § 5

Na ocenę pracownika mianowanego nie mogą wywierać wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne ani działalność społeczna.

 

 

§ 6

Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym. Ocenę ujemną ocenia się mianem „negatywna".

 

 

§ 7

Arkusz ocen pracownika mianowanego włącza się, po zapoznaniu z nim zainteresowanego, do jego akt osobowych.

 

 

§ 8

Pracami komisji kieruje przewodniczący.

 

 

§ 9

Skład komisji kwalifikacyjnej powinien zapewnić bezstronną i kompetentną ocenę pracownika.

 

 

§ 10

Komisja wykorzystuje informacje, uwagi i opinie o pracy ocenianego pracownika przedłożone przez niego samego lub jego przełożonego, a jeżeli pracownik był już wcześniej oceniany - także wyniki ostatniej oceny. Ponadto uwzględnia się uwagi i skargi petentów.

 

 

§ 11

Komisja ma prawo wglądu do akt osobowych ocenianego pracownika oraz innych materiałów dokumentujących przebieg pracy zawodowej i uzyskane w niej rezultaty. Może też żądać niezbędnych informacji od ocenianego pracownika oraz jego przełożonych.

 

 

§ 12

Ocena zapada zwykłą większością głosów.

 

 

§ 13

Z oceną pracy pracownika mianowanego, sporządzoną przez komisję kwalifikacyjną Burmistrz zapoznaje pracownika w terminie nie dłuższym niż 14 dnia od daty sporządzenia arkusza, o którym mowa w § 4 ust. 2.

 

 

§ 14

Pracownik potwierdza zapoznanie się z oceną swojej pracy złożeniem własnoręcznego podpisu na arkuszu ocey. W razie odmowy złożenia podpisu Burmistrz zamieszcza na arkuszu stosowną wzmiankę, podając datę przedstawienia oceny oraz przyczynę odmowy podpisania arkusza przez pracownika.

                                                                                     § 15

Komisja sporządza informację o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracowników mianowanych i przedkłada ją Radzie Miejskiej.

 

 

§ 16

Od negatywnej oceny komisji pracownik może odwołać się do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty zapoznania go z kartą oceny jego pracy. Odwołanie wnosi się na piśmie z uzasadnieniem.

 

 

§ 17

Przy rozpatrywaniu odwołań stosuje się odpowiednio § 12zasad.

 

 

§ 18

Na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego, pracownik mianowany może być poddany indywidualnej ocenie także w innym czasie niż określony w § 3 ust. 2.

 

 

§ 19

Pracownika, który uzyskał ocenę negatywną poddaje się ponownej ocenie kwalifikacyjnej nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty oceny zakończonej wynikiem negatywnym.

 

 

§ 20

Przepisy §4 - 14 oraz § 16 - 17 stosuje się odpowiednio do ocen dokonywanych w trybie § 18 - 19 zasad.

 

 

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:40