Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIX/ 384 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXXIX/ 384 / 06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

gminy Płoty.

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY PŁOTY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Płoty.

2.  Zasady, o których mowa w ust. 1 obowiązują w szczególności:

1)  właścicieli i zarządców nieruchomości;

2)  użytkowników nieruchomości, w tym także najemców lokali użytkowych;

3)  jednostki organizacyjne użytkujące tereny służące użyteczności publicznej;

4)  kierowników budów w stosunku do nieruchomości będących terenami budowy;

5)  jednostki organizacyjne gminy.

3.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)   Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Płotów ;

2)   nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

3)   nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;


1)   odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz część z drewna odpadów wielkogabarytowych;

2)   odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów

komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, gruz z remontów itp.);

6)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);

7)   właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

8)   zakładzie - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną

lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

9)  zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

10)  surowcach wtórnych - należy przez to rozumieć papier i tekturę, szkło, plastik
(tworzywa sztuczne) oraz metal.

 

 

 

Rozdział 2

 

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zakresie makulatury, szkła, plastiku, aluminium i złomu.

2. Zebrane selektywnie odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub oddawać bezpośrednio zakładowi.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości powinni utrzymywać porządek na nieruchomości oraz dbać o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenie, uprzątać teren nieruchomości i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani, są, do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w następujący sposób:

1) śnieg i lód:

a)  należy odgarniać niezwłocznie

b)  należy usypywać w pryzmy przy krawężniku tak, by nie utrudniał ruchu pieszego ani nie stwarzał zagrożenia dla ruchu kołowego,

 

2)  duże sople lodowe i nawisy śniegu oraz zalegający śnieg z dachów należy usuwać niezwłocznie;

3)  trawę i chwasty wyrastające na chodnikach powinny być usuwane w miarę potrzeb;

4)  należy usuwać z terenu nieruchomości wraki pojazdów mechanicznych;

 

5)   w należytym stanie sanitarnym należy utrzymywać altany i pomieszczenia do przechowywania pojemników;

6)   należy utrzymywać czystość na dojściach i w bramach do nieruchomości oraz w okienkach piwnicznych;

7)   ze ścian i ogrodzeń nieruchomości należy usuwać na bieżąco plakaty, ogłoszenia, rysunki lub napisy;

8)   na widocznym miejscu należy umieścić tablice informacyjne z numerem porządkowym

oraz nazwą ulicy;

9)  w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia należy umieścić tablice zawierające

następujące informacje:

a)  imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,

b)  imię i nazwisko i adres osoby lub podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

c)  regulamin porządkowy,

d)  spis adresów i telefonów alarmowych;

 

10)  na terenach zamieszkałych odłogowe nieruchomości rolne należy utrzymywać w stanie tzw. czarnego ugoru;

11)  przydrożne rowy odwadniające należy utrzymywać tak, aby były drożne i wykoszone;

12)  należy utrzymywać czystość i porządek na przystankach kolejowych, torowiskach, pod wiaduktami i mostami;

13)  wody powierzchniowe rzek, stawów i innych zbiorników wodnych należy utrzymywać w stanie czystości;

14)  materiały rozbiórkowe należy usuwać z terenów nieruchomości na bieżąco;

15)  gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego powinno odbywać się na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami;

16)  piasek w piaskownicach ogólnodostępnych musi być wymieniany co najmniej raz do roku;

17)  plakaty, reklamy, ogłoszenia, nekrologi należy umieszczać tylko na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

18) fakt zauważenia zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę lub agresywnie
zachowującego się psa należy zgłosić do Urzędu Miejskiego, Policji lub do Zakładu
Weterynarii.

3. Każda nieruchomość powinna być podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą odbywać się, jeżeli spełnione będą następujące warunki:

1) do mycia używana będzie woda, bez dodatku środków chemicznych;

 

2)   zużyta do mycia woda odprowadzana będzie bezpośrednio do zbiorników bezodpływowych lub do studzienek kanalizacyjnych - po uzyskaniu zgody przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego;

3)   drobne naprawy oraz bieżąca konserwacja pojazdów samochodowych mogą być wykonywane w miejscu garażowania, chyba że nie wyrażą na to zgody mieszkańcy nieruchomości, na której znajduje się garaż;

4)   mycie lub naprawa nie mogą utrudniać ruchu kołowego, pieszego lub stwarzać

uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości,

 

2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych:

1)  w odległości mniejszej niż 50 m od rzek, jezior, kanałów i innych zbiorników wodnych;

2)  na terenie stref ochrony sanitarnej ujęć wody pitnej.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz wymagania dotyczące ich

rozmieszczenia

 

§ 5. Zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych powinno odbywać się w znormalizowanych urządzeniach przystosowanych do ręcznego lub mechanicznego opróżniania, zwanych dalej „urządzeniami do zbierania odpadów".

§ 6. 1. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w urządzenie do zbierania odpadów w liczbie i o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, jednak nie mniejszej niż:

1)  110 l na każdej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, lecz nie mniej niż 25 l na jedną osobę;

2)  1100 l na każde rozpoczęte 20 mieszkań, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym;

3)  30 l na jedno łóżko w przypadku internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów

lub innych podmiotów świadczących usługi noclegowe;

4)  5 l na osobę, w przypadku szkół;

5)  10 l na osobę w przypadku przedszkoli i żłobków;

6)  15 l na jedno miejsce konsumpcyjne w przypadku restauracji, barów, kawiarni, jadłodajni lub innych podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną nie mniej jednak niż jedno urządzenie o pojemności 110 l na jeden lokal

7)  40 l na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni całkowitej lokali użytkowych, nie mniej jednak niż jedno urządzenie o pojemności 110 l na jeden lokal,

 

 

8) 8 l na każdego zatrudnionego w przypadku zakładów rzemieślniczych usługowych lub przemysłowych, nie mniej jednak niż jedno urządzenie o pojemności 110 l na jeden

lokal.

2.   Właściciel nieruchomości dokonuje doboru urządzenia do zbierania odpadów w uzgodnieniu z zakładem, któremu zleca usuwanie odpadów albo powierza temu zakładowi wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.

3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać urządzenia do zbierania odpadów w czystości, poprzez ich mycie i dezynfekcje w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż jeden raz w kwartale, a jeżeli stanowią one ich własność, także zapewnić ich należyty stan techniczny. Czynności te można zlecić zakładowi.

4.   Odpady mogą być zbierane także w workach dostarczonych przez zakład. Cena worka obejmuje, także opłatę za wywóz.

5.   Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w kontenerach dostarczanych przez zakład, któremu zlecono ich usuwanie.

6.   Urządzenia do zbierania odpadów powinny być ustawione na twardej powierzchni, w miejscu nie stwarzającym utrudnienia dla ruchu pieszego i kołowego oraz łatwo dostępnym dla zakładu

7.   Teren, na którym usytuowane są urządzenia do zbierania odpadów powinien być stale utrzymywany w czystości. Dotyczy to także altan śmietnikowych.

8.   Zabrania się spalania odpadów na terenie nieruchomości i w urządzeniach przeznaczonych do ich zbierania.

§ 7. 1. Na drogach publicznych zarząd drogi zobowiązany jest do rozstawienia i opróżniania urządzeń do zbierania odpadów - koszy ulicznych.

2.   Kosze uliczne powinny być umocowane na stałe i rozstawione tak, by nie utrudniały ruchu pieszego, ani nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego.

3.   Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w terenie zabudowanym w zależności od potrzeb i nasilenia ruchu pieszego, z tym że:

 

1)  w obrębie starego miasta w Płotach nie rzadziej niż co 100 m;

2)  na pozostałym terenie m . Płoty nie rzadziej niż co 150 m;

3)  na pozostałym terenie zabudowanym nie rzadziej niż co 300 m.

4.  Urządzenia do zbierania odpadów powinny być utrzymywane w czystości i w
odpowiednim stanie sanitarnym.

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku

publicznego

 

§ 8. 1. Odpady komunalne powinny być usuwane na zorganizowane składowiska odpadów z terenu nieruchomości z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych odpadów, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Z indywidualnych gospodarstw domowych (domów wolnostojących) odpady komunalne mogą być usuwane z mniejszą częstotliwością, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 9. Odpady komunalne z urządzeń do zbierania odpadów, rozstawionych na drogach publicznych i innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, powinny być opróżniane w miarę potrzeb.

§ 10. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych powinny być usuwane w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zawarcia pisemnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z zakładem, a w przypadku korzystania ze zbiornika bezodpływowego - także na opróżnianie tego zbiornika. Korzystanie z usług zakładu powinno być potwierdzone dowodami płacenia za te usługi,

2.    Umowy i aneksy oraz dowody opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i wywozu nieczystości ciekłych powinny być przechowywane przez okres jednego roku,

3.    Z umowy powinno wynikać z jakich nieruchomości wywożone są odpady komunalne lub nieczystości ciekłe, jak często oraz w jakie urządzenia do zbierania odpadów jest wyposażona nieruchomość,

4.    Dopuszcza się możliwość wywozu odpadów komunalnych bezpośrednio na składowisko odpadów. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12. 1. Na żądanie Burmistrza, osoby przez niego upoważnionej lub Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do okazania umowy i jej aneksów oraz dowodów płacenia za usługi usuwania odpadów komunalnych i dowodów płacenia administratorom za składowanie odpadów,

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do udzielania rzetelnych i wiarygodnych informacji umożliwiających ustalenie faktycznej ilości wytworzonych odpadów. Rozliczeniu podlegają wszystkie odpady komunalne.

 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczalnych do składowania na składowisku odpadów

 

§ 13. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy odpadów wytworzonych w roku 1995. Będą to następujące ilości:

1)   na terenie miasta - ok. 53 kg/osobę/rok;

2)   na terenach wiejskich - ok. 18 kg/osobę/rok.

2. Obowiązek realizacji tego zadania mają przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów z nieruchomości poprzez wyselekcjonowanie spośród odpadów komunalnych i poddawanie ich odzyskowi oraz recyklingowi.

 

 

Rozdział 6

 

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

§ 14. Osoby będące właścicielami bądź opiekunami psów zobowiązuje się do rejestracji psa w Urzędzie Miejskim w Płotach w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. Wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, numer identyfikacyjny nadany psu.

§ 15. 1. Rejestracji oraz identyfikacji, o których mowa w § 14 należy dokonać:

1)  w przypadku psa młodego - do dnia ukończenia przez zwierzę 1 roku życia;

2)  w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego - w terminie 30 dni od dnia nabycia

zwierzęcia;

3)  w przypadku psa, w posiadanie którego właściciel wszedł przed dniem 1 stycznia
2006 r. - w okresie 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Właściciel psa jest obowiązany do zgłaszania wszelkich zmian (śmierć zwierzęcia, zaginięcie, zmiana właściciela itp.) w rejestrze psów, celem aktualizacji danych. W przypadku sprzedaży psa obowiązek ten spoczywa na sprzedającym.

§ 16. Ponadto osoby będące właścicielami bądź opiekunami psów zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

1)    wyprowadzania psów na smyczy. Psy ras uznawanych, w myśl przepisów, za agresywne muszą posiadać również założony kaganiec;

2)    natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych;

3)    sprawowania   opieki   nad   zwierzętami   w  sposób  wykluczający  zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla ludzi;

 

 

1)  zapewnienia psom należytych warunków bytowych;

2)  dokonywania obowiązkowych szczepień ochronnych psów, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

3)  zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wówczas, gdy znajduje się w miejscu

mało uczęszczanym przez ludzi, a opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;

7)  zabrania się wprowadzania psów do sklepów i lokali gastronomicznych, aptek, pomieszczeń służby zdrowia, pomieszczeń biurowych, placów zabaw, piaskownic oraz innych obiektów, których administracja wprowadzi taki zakaz oraz na plażę poza miejscami do tego wyznaczonymi;

8)  zakaz, o którym mowa w pkt. 7 nie dotyczy psów przewodników;

9)  pies pozostawiony bez nadzoru w miejscu publicznym musi być należycie uwiązany i

posiadać założony kaganiec;

10) w przypadku utrzymywania psów agresywnych na terenie ogrodzonym władający
posesją obowiązany jest umieścić w widocznym miejscu stosowną tabliczkę
ostrzegawczą.

§ 17. 1. Psy pozostawione bez nadzoru człowieka i nie posiadające oznakowania są traktowane jako bezdomne.

2.   Psy bezdomne są wyłapywane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

3.   Wyłapywanie bezdomnych psów prowadzone jest w sposób stały przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych psów.

4.   Prowadzący schronisko podejmuje działania zmierzające do przekazywania zwierząt do adopcji.

5.W przypadku ustalenia posiadacza zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie wyłapywania bezdomnych psów, koszty jego wyłapania oraz pobytu w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego nadzoru, ponosi jego właściciel.

§ 18. Do wykonywania czynności związanych z egzekwowaniem od właścicieli psów lub ich opiekunów przestrzegania przepisów niniejszej uchwały upoważnia się pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach oraz Policję.

 

 

Rozdział 7

 

 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 19. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach położonych w obszarze starego miasta w Płotach.

§ 20. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, innych niż wymienione w § 19 jest dozwolone pod warunkiem:

 

 

1)   uzyskania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

2)   uzyskania pisemnej zgody wszystkich osób mających tytuł prawny do lokali - w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym

3)   zastosowania urządzeń ograniczających przedostawanie się hałasu, zanieczyszczeń

i zapachów poza teren, na którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

§ 21 Zabrania się wyprowadzania zwierząt gospodarskich na tereny przeznaczone do użytku publicznego.

§ 22 Teren, na którym przebywają zwierzęta gospodarskie powinien być utrzymywany w należytym stanie sanitarno - epidemiologicznym. Teren ten powinien być ogrodzony, w sposób uniemożliwiający samowolne oddalanie się zwierząt.

§ 23 1. Hodowla gołębi na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym może być prowadzona pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wszystkich osób mających tytuł prawny do lokali.

2.   Obowiązkiem właściciela stada jest usuwanie odchodów gołębi i dbanie o czystość oraz estetyczny wygląd budynków i pomieszczeń, w których hodowane są gołębi

3.   Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

 

Rozdział 8

 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 24 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają tereny, na których położone są nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, urzędy organów administracji, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły placówki oświatowe w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalne.

2.   Deratyzacja przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do 30 października.

3.   Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 25 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.

2. Postępowanie w sprawach naruszenia postanowień Regulaminu toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

§ 26 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 27 Traci moc uchwała Nr XXXIII/301/97 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 lipca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty

§ 28 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jan Przedaszek

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:34