Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX/383/06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze miasta i gminy Płoty

Uchwała Nr XXXIX/383/06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze miasta i gminy Płoty

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. tekst jedn. z 2003 r. Nr 106 poz.

1002, zm. z 2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr

175, poz. 1462) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt(Dz. U. Nr 116 poz. 753) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXX/300/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Miasta i Gminy Płoty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 81 poz. 1696 z dnia 19.10.2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 3 skreśla się ust. 2,

2)      w § 8 skreśla się ustępy 1, 2 i 3

3)      w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„usypiane przez lekarza weterynarii w przypadku miotów ślepych oraz w razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia"

 

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                        Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 27-10-2009 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2009 08:24