Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XV/ 149 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Płoty.

 

 

 

UCHWAŁA Nr XV/ 149 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2004 roku

 

w sprawie:  zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na  terenie

                   gminy Płoty.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l u art. 41 ust. l ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz.

1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984,

Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 7 ust. 3

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (/tekst jednolity

Dz. U. Nr   9 poz. 84 z 2002 roku,   Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 110 poz. 1039/

Rada Miejska w  Płotach uchwala co następuje:

 

 

§  1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz

pierwszy taką działalność na terenie gminy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. l, przysługuje na okres jednego roku licząc od

dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

3. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. l może również skorzystać przedsiębiorca,

który   poszerza   swoją   działalność.   Zwolnienie   z   podatku   obejmuje   wówczas   tylko

nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich

części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§  2

1.   Zwalnia   się   z   podatku   od   nieruchomości   przedsiębiorców,   którzy   po   wejściu

w   życie   niniejszej   uchwały   zrealizują   na   terenie   gminy   Płoty   nowe   inwestycje

polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem

utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy.

 

2. Zwolnienie przysługuje na okres:

1) l roku -jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 2 miejsc pracy,

2) 2 lat -jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej    7 miejsc pracy,

3) 3 lat -jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 12 miejsc pracy,

4) 4 lat -jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 18 miejsc pracy,

5) 5 lat -jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja

spowodowała   wzrost   zatrudnienia   w   stosunku   do   średniego   poziomu   zatrudnienia

w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko

pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.


2

 

 

 

 

4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie

utrzymany przez cały okres zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w § l i 2 są pomocą publiczną, a jej udzielanie następuje

z   uwzględnieniem   przepisów   o   pomocy   publicznej,   w   szczególności   zaś

z   uwzględnieniem   warunków   określonych   w   programie   pomocowym   stanowiącym

załącznik Nr  1  do niniejszej uchwały.

 

 

§  4

 

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa w niniejszej uchwale jest

przedłożenie   przez   przedsiębiorcę   dokumentów   potwierdzających   spełnienie

warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem.

2. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może wnioskować o zmianę okresu

zwolnienia określonego w § l ust. 2, przy czym łączny okres zwolnienia nie może

przekraczać 5 lat.

§  5

 

1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia jest

zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:

1) wielkości poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych,

2) poziomu zatrudnienia,

3) kosztów zatrudnienia nowych pracowników, jeśli podatnik korzysta z pomocy

na tworzenie nowych miejsc pracy,

4)   wielkości   oraz   przeznaczenia   pomocy   publicznej   uzyskanej   przez

przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat.

 

2.   W   przypadku   utraty   warunków   uprawniających   do   zwolnienia,   podatnik   jest

zobowiązany   powiadomić   pisemnie   Urząd   w   terminie   14   dni   od   dnia   wystąpienia

okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

 

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 3 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia

miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

 

4.   Podatnik,   który   nie   dopełnił   obowiązku   określonego   w   ust.   3   traci   prawo   do

zwolnienia   od   początku   roku   podatkowego,   w   którym   wystąpiły   okoliczności

powodujące utratę tego prawa.

 

5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków,

uprawniających do  uzyskania  zwolnienia,  traci prawo  do zwolnienia  za  cały  okres

przez jaki korzystał ze zwolnienia.

 

6.  Podatnicy,  o  których  mowa  w  ust.  4  i 5    zobowiązani  do  zapłaty należnego

podatku wraz z odsetkami.


3

 

 

 

 

 

 

 

§  6

 

 

Traci moc uchwała Nr XIII/108/2003 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień

od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Płoty.

 

§   7

 

 

Uchwała   podlega   ogłoszeniu   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa

Zachodniopomorskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

               Przewodniczący Rady

 

                  Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 11:21