Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIII/219 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXIII/219 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 grudnia  2004r.

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży

                  dla radnych Gminy Płoty.

 

 

                  Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku       

o samorządzie gminnym ( tj. tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591  z 2001r., zm. Dz. U.

z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80

poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), § 3 pkt. 3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) oraz § 5 ust,. 3

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i  Administracji z dnia z dnia 31 lipca 2000

roku w sprawie sposobu ustalenia  należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 14 poz. 138, Dz. U. z 2003r.

Nr 33 poz. 280) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

§   1

 

1. Radnemu Rady Miejskiej w Płotach przysługuje dieta wypłacana w formie ryczałtu

miesięcznego.

2.   Wysokość diety uzależniona jest od funkcji pełnionej przez radnego i wynosi:

1)    dla radnego pełniącego funkcje Przewodniczącego Rady Miejskiej – równowartość

45% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z

dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 110 poz. 1255, zm. Dz. U.

Nr 19 poz. 239 z 2000 roku oraz    z 2004r.  Nr 85 poz. 924 i Nr 100 poz. 1080) i w

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710 z 2000

roku),stanowiącą wysokość maksymalną miesięczną.

2)    dla radnego pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz

funkcję przewodniczącego Komisji – 20% półtorakrotności  kwoty bazowej o której

mowa w pkt. 1.

3)    dla radnego (nie pełniącego żadnej dodatkowej funkcji) – 16% półtorakrotności

kwoty bazowej o której mowa w pkt. 1.

 

§   2

 

1. Radnemu odbywającemu, na podstawie polecenia Przewodniczącego Rady Miejskiej,

podróż służbową podlegającą na wykonaniu zadania mającego bezpośredni związek

z pełnieniem  mandatu, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady

Miejskiej, przysługują:

1) diety;

2) zwrot kosztów:

a) przejazdów z miejscowości określonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej


 

 

w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży

 i z powrotem;

b) noclegów;

c) dojazdów środkami komunikacji miejscowej;

d) innych udokumentowanych wydatków.

2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia

podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu

służbowego.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej

wykonuje wyznaczony Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

 

§   3

 

Dieta, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 stanowiąca ekwiwalent  pieniężny na pokrycie

zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej wynosi 1% wysokości

diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu, o której mowa w art. 25 ust.

6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§   4

 

1. Przy obliczaniu należności radnemu z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej

obejmującej: diety za czas podróży służbowej, zwrot kosztów przejazdu                 w

zależności od środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, zwrot

kosztów noclegów, ryczałt na pokrycie kosztów pojazdów środkami  komunikacji

miejscowej ewentualnie ryczałt za noclegi, obowiązują zasady określone w § od 4 do 7

włącznie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji cytowanego w

preambule uchwały.

2. Przy ustalaniu należności radnych z tytułu zwrotu kosztów używania do celów

służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Gminy mają

zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r.

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania

do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących

własnością pracodawcy (Dz. N. Nr 27 poz. 271, zm. 2002r. Nr 30 poz.275 i Nr 236 poz.

1990, 2004r. Nr 17 poz. 167 i Nr 237 poz. 2376). 

 

 

 

3. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych poza

granicami kraju stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami

kraju (Dz. U. Nr 236 poz.19191, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 199 poz. 1951, z 2004r. Nr 17

poz. 167)

 

 

§   5

 

Diety miesięczne wypłacane sa do 10-go dnia następnego miesiąca na podstawie

zestawienia przygotowanego przez Biuro Rady.


 

 

§   6

 

Za każdą nieobecność potrąca się 25% należnej diety. 

 

§   7

 

Traci moc Uchwała Nr XIII/124/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalania diet radnych i sołtysów oraz Uchwała Nr XXXVII/333/97 Rady

Miejskiej w Płotach z dnia 21 listopada 1997 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Nr

III/19/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku.

 

§   8

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§  9

 

Uchwała wchodzi wżyciem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia

2005 roku.

 

 

 

  Przewodniczący Rady

 

                                                                             Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:54