Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXIV/ 234 /2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXIV/ 234 /2004

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  29  grudnia  2004 roku

 

w sprawie:  zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na  terenie

                   gminy Płoty.

 

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy         z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z

2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 214 poz.

1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.

1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.                o podatkach i opłatach

lokalnych (/tekst jednolity Dz. U. Nr  9 poz. 84 z 2002 roku,  Nr 200 poz. 1683, z 2003r.  Nr

96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, z

2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291/     Rada Miejska w

Płotach uchwala co następuje:

 

§  1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte

na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy

taką działalność na terenie gminy  po wejściu w życie uchwały.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. l, przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia

rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

§  2

1. Udziela się ulg oraz zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy

utworzą co najmniej 2 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudniając

bezrobotnych z terenu miasta i  gminy Płoty.

 

2. Zwolnienia i ulgi o których mowa w ust. 1 przysługują wg następujących zasad:

1) utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy – ulga 50% na okres 1 roku,

2) utworzenie co najmniej  7 miejsc pracy – zwolnienie na okres 1 roku,

3) utworzenie co najmniej  12  miejsc pracy – zwolnienie w pierwszym roku

    i ulga 50% w 2 roku.

4) utworzenie co najmniej  18 miejsc pracy – zwolnienie na okres 2 lat,

1) utworzenie co najmniej  25 miejsc pracy – zwolnienie  na 3 lata. 

 

 

§   3

 

W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 1 lub § 2, przedsiębiorca nie może

równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielonej przez gminę.

 

 

 

§   4


 

 

 Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie

utrzymany przez cały okres zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w § l i 2 są pomocą publiczną. 

 

 

 

§  5

 

1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy o której mowa w § 1 zobowiązany jest

przedłożyć informacje dotyczące :

 

1/ nieruchomości, na której uruchomiono działalność gospodarczą.

2/ odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

2. Przedsiębiorca korzystający z ulg i zwolnień o których mowa w § 2 zobowiązany jest

do złożenia następujących dokumentów :

 

1/. oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu /zwiększeniu zatrudnienia/ potwierdzone

     kserokopiami umów o pracę i odpisem deklaracji ZUS

2/ oświadczenie pracodawcy o średnim zatrudnieniu w ostatnich 6 miesiącach

     poprzedzających zatrudnienie (wzrost) uprawniający do ulgi wraz z kopiami

     deklaracji ZUS

 

§  6

1. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatnik korzystający ze zwolnienia jest     zobowiązany

przedłożyć informacje dotyczące:

1) poziomu zatrudnienia,

3)wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w

ciągu trzech kolejnych lat.

 

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest

zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia

okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

 

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia

miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

 

4.Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od

początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego

prawa.

 

5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków,

uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez

jaki korzystał ze zwolnienia.

 

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku

wraz z odsetkami.

 

 

 

 

§   7


 

 

 

Ulgi i zwolnienia o których mowa w niniejszej uchwale są pomocą de minimis.

 

§  8

 

Traci moc uchwała Nr XII/108/2003 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień

od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Płoty oraz uchwała Nr

XV/149/2004 z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

dla przedsiębiorców na terenie gminy Płoty

 

§   9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2004 roku.

 

 

 

               Przewodniczący Rady

 

                  Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:45