Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXIV/228/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2004 r. W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na 2005 rok.

Uchwała Nr XXIV/228/2004

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

 

W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r.  Nr 80, poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy  (załącznik Nr 1 do uchwały)

w wysokości:                                                                                                                                               15 784 482 zł

z tego:

1)dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2 do uchwały)

w wysokości                                                                                                                                            13 025 542 zł

w tym:

-          dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń

(załącznik Nr 3 do Uchwały)                                                                                                                          72 470 zł

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 4 do Uchwały)                                    2 758 940 zł

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (zał. Nr 5 do Uchwały)

w wysokości                                                                                                                                                15 178 482 zł

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (zał. Nr 6 do Uchwały)           12 419 542 zł

w tym:

-          wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. Nr 7 do Uchwały)                       72 470 zł

2)       wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami  (zał. Nr 8 do Uchwały)                                      2 758 940 zł

 

§ 3.  Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości                                                                  606 000 zł

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW w wysokości                                                                     235 000 zł

2) spłatę rat kredytów bankowych w wysokości                                                                      371 000 zł

 

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości                                                                 606 000 zł

Z przeznaczeniem na:

-          spłatę pożyczek z WFOŚiGW oraz na spłatę rat kredytów

 

§ 5. Ustala się spłatę pożyczek i kredytów  w wysokości                                                             606 000 zł

1) spłatę pożyczek  z WFOŚiGW z nadwyżki budżetowej                                                            235 000 zł

2) spłatę kredytów bankowych w wysokości                                                                                 371 000 zł

 

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                                                    30 454 zł

 

§ 7. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem  Nr 9 do Uchwały.

 

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały).

 

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków  zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.

 

§ 10. Ustala się plany przychodów i wydatków  środków specjalnych  zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały.

 

§ 12. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

1)dofinansowanie działalności Przedszkola w łącznej kwocie:                                                 208 446 zł

2) remonty budynków mieszkalnych administrowanych przez ZGKiM                        79 520 zł

 

§ 13. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w Płotach (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)  przeznaczone na:

1) wsparcie finansowe dla MGOK w Płotach w łącznej kwocie:                                              194 360 zł

 

§ 14. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2010 (zał. nr 14 do Uchwały)

 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty w wysokości                                                                                                                                   1 000 000 zł

 

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

do wysokości:                                                                                                                                                      500 000 zł

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu podlegającego spłacie w roku budżetowym.

 

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1)       dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2)       przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                                 Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 10:41