Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XL / 396 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2006r. W sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu Miejskim w Płotach.

UCHWAŁA Nr XL / 396 / 06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 25 sierpnia 2006r.

 

 

W sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu  Miejskim

                   w Płotach.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,

poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14, ust. 4, 5 ustawy z dnia 7 września

1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Nr 256, poz. 2572, zm. z 2003r. Nr 137 poz.1304, z 2004r.

Nr 69 poz. 624,, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 122

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 94, poz. 788, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie

       w Płotach:

a) opłata stała miesięczna za przedszkole                                                   -      120,00 zł

      b) koszt wyżywienia całodziennego                                                           -          4,50 zł

      c) koszt obiadu dla pracowników przedszkola                                           -          4,50 zł

         2. W przypadku korzystania z przedszkola w ramach bezpłatnego nauczania

              i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

        ustala się następującą wysokość opłat za świadczenia:

a) koszt śniadania i obiadu                                                                        -          5,60 zł

(w tym koszt przygotowania – 2 zł i koszt posiłków 3,60 zł)

            b)   koszt śniadania                                                                                      -          2,20 zł

                  (w tym koszt przygotowania – 0,30 zł i koszt posiłku 1,90 zł)

            c)   koszt obiadu                                                                                          -          3,60 zł

                   (w tym koszt przygotowania – 1,00 zł i koszt posiłku 2,60 zł)

            d)   koszt obiadu i podwieczorku                                                                -          5,60 zł

                   (w tym koszt przygotowania – 2,00 zł i koszt posiłków 3,60 zł)

            e)   koszt napoju - dziennie                                                                         -          0,50 zł

            f)    koszt przygotowania napoju – miesięcznie                                          -          2,00 zł

            g)   koszt zupy z przygotowaniem                                                              -          1,00 zł

         3. Za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się

       zwrotu opłaconej stawki żywieniowej.

 

§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia należności, o której mowa w § 1, powstaje od pierwszego dnia

 pobytu dziecka w przedszkolu.

         2. Pracownicy płacą należność za korzystanie z obiadu od pierwszego dnia korzystania.

 

§ 3. 1. Termin płatności ustala się do dnia 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc pobytu

 dziecka w przedszkolu.

         2. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki

       ustawowe.


 

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/297/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku

        w sprawie odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu 

        Miejskim w Płotach.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

      Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 09:44